Walne Zebranie Członków

 

Zawiadomienie

 

            Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” zwołuje na dzień 24  kwietnia 2018 roku o godzinie 18.00 Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w lokalu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kościuszki 52.

Porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZCz
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Stwierdzenie kworum
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Zatwierdzenie bilansu za 2017 rok
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 10. Dyskusja
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany statutu
 12. Wybór Prezesa Zarządu
 13. Wybór Członków Zarządu
 14. Wybór Komisji Rewizyjnej
 15. Podjęcie uchwał
 16. Zakończenie obrad

           

Zgodnie z uchwałą WZCz bilans i sprawozdanie Zarządu za 2017 rok zamieszczono na stronie internetowej  www.spion.pl 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Statut 2018 – POBIERZ

 Regulamin Walnego Zebrania – POBIERZ

Sprawozdanie Zarzadu za 2017 – POBIERZ

Bilans 2017 – POBIERZ

 

                                                                                         Zarząd SPiON