RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

[Administrator]

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”, z siedzibą w Lewinie Brzeskim, ul. Kościuszki 52, 49-340 Lewin Brzeski, NIP: 7471619493.

[Dane kontaktowe]

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z osobą odpowiedzialną w Stowarzyszeniu za ochronę danych osobowych, pisząc na adres e-mail abi@spion.pl lub wysyłając pismo na adres siedziby.

[Cele przetwarzania i podstawa prawna]

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z realizacji umów, udziału w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie, a także innych stosunków prawnych i/lub faktycznych, łączących strony, na podstawie rozporządzenia RODO (art. 6 ust. 1 lit. a, b, d, e i/lub f).

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą następujące podmioty: Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” oraz inne instytucje i podmioty z którymi Stowarzyszenie wiążą umowy lub inne stosunki prawne i/lub faktyczne.

[Okres przechowywania danych]

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z łączących nas stosunków prawnych i/lub faktycznych, bądź do czasu zakończenia procesów (np. rekrutacji do projektu/udziału w projekcie), w wyniku których pozyskaliśmy Pana/Pani dane osobowe.

 

[Pani/Pana prawa]

Posiada Pan/Pani prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez odpowiednie zgłoszenie na podane wyżej dane kontaktowe – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

 

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że będzie warunkiem wynikającym z zawartej umowy/udziału w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.

 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.