Historia działalności

Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych
„Pomóżmy Im”

Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim powstało z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych w listopadzie 1998 r. W skład komitetu założycielskiego stowarzyszenia weszły również osoby, które nie potrafiły przejść obojętnie obok spraw i problemów osób niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci.

W kwietniu 2004 roku Stowarzyszenie uzyskało Status Organizacji Pożytku Publicznego

nr KRS: 0000031294 nr REGON: 531592156.

Praca Zarządu Stowarzyszenia opiera się na społecznym wykonywaniu swoich obowiązków.

Celem nadrzędnym prowadzonej działalności  jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, pomoc w znalezieniu zatrudnienia, udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Obecnie cel ten realizujemy poprzez różnego rodzaju działania, takie jak:

  • prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej,
  • rehabilitację ruchową, logopedyczną i pedagogiczną dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych  osób  niepełnosprawnych,
  • terapię oraz pomoc psychologiczną dla beneficjentów oraz ich rodzin,
  • trening zaburzonych funkcji oraz poprawę funkcjonowania całego organizmu z wykorzystaniem aparatu EEG Biofeedback,
  • organizowanie imprez integracyjnych i okolicznościowych oraz wycieczek i wyjazdów krajoznawczo-turystycznych.

Na początku marzeniem założycieli było znalezienie „własnego kąta” w celu umożliwienia spotkań we własnym gronie, dzielenia się doświadczeniami i wzajemnego wsparcia.  Szybko okazało się, że to nie wystarcza, że dzieciom oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym potrzebna jest kompleksowa, intensywna rehabilitacja. Dzięki wsparciu ówczesnych władz Lewina Brzeskiego uzyskaliśmy dostęp w określonych godzinach do pomieszczeń w nowo otwartej Świetlicy Terapeutycznej, a jednocześnie marzyliśmy o utworzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rok 1999 był rokiem bardzo intensywnej pracy Zarządu Stowarzyszenia nad pozyskiwaniem środków finansowych na prowadzoną już rehabilitację, zakup niezbędnego wyposażenia,  sprzętu oraz pomocy dydaktycznych, w które doposażaliśmy Świetlicę Terapeutyczną.  Środki  na w/w zadania pozyskiwaliśmy z różnych źródeł, m.in. z PFRON-u, z jednostek samorządu terytorialnego oraz od prywatnych darczyńców. W tym czasie również Stowarzyszenie intensywnie pracowało nad pozyskaniem pomieszczeń w byłym ośrodku zdrowia, gdzie można było zorganizować Warsztat Terapii Zajęciowej.

Po uzyskaniu zgody z Oddziału Opolskiego PFRON na finansowanie adaptacji pomieszczeń, zakup samochodu typu BUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, jak również późniejsze finansowanie działalności WTZ Stowarzyszenie od 17 stycznia 2000 r. prowadziło Warsztat Terapii Zajęciowej dla 20 uczestników. Po przeprowadzonej reorganizacji, uzyskaniu dodatkowych pomieszczeń i ich adaptacji, w grudniu 2004 r., ilość uczestników WTZ została zwiększona do 25 osób. W strukturze organizacyjnej Warsztatu działa  sześć pracowni : Pracownia aktywności zawodowej, Pracownia gospodarstwa domowego, Pracownia komputerowa, Pracownia rękodzieła, Pracownia ogólnorozwojowa oraz Pracownia kinezyterapii.

Od 2001 r.  zajęcia integracyjne, z uwagi na ograniczenia lokalowe, prowadzone w dalszym ciągu na bazie Świetlicy Terapeutycznej Stowarzyszenie przekształca  w  zadanie celowe „PARTNER” współfinansowane przez PFRON, obecnie pod nazwą „PFRON – Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych”. Projekt ten skierowany jest do wszystkich osób niepełnosprawnych nie mogących z różnych przyczyn brać udziału w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych w WTZ. Realizacja tego projektu pozwoliła nam na powołanie Zespołu Wczesnej Interwencji, którego zadaniem jest zorganizowanie systemu wielospecjalistycznej opieki dzieci w wieku niemowlęcym, zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Praca zespołu w którego skład wchodzą: pedagog, fizjoterapeuta, psycholog i logopeda skoncentrowana jest na organizowaniu wszelkich form pomocy terapeutycznej nakierowanej na dziecko i jago rodzinę.

Corocznie z kompleksowej, ciągłej rehabilitacji oferowanej przez Stowarzyszenie korzysta ok. 80 osób niepełnosprawnych. Do w/w zadań Stowarzyszenie zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników. Korzystamy również z pomocy stażystów kierowanych do nas przez Powiatowy Urząd Pracy. Stowarzyszenie oprócz działań typowo rehabilitacyjnych jest organizatorem wielu imprez o charakterze sportowym, popularno-naukowym i kulturalno-rozrywkowym.  Są to imprezy o zasięgu gminnym,  wojewódzkim  i ponadregionalnym. Stowarzyszenie cyklicznie, co dwa lata, organizowało Wojewódzkie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych, które obyły się w latach 2004-2014. W imprezie brało udział każdego roku około 200 osób niepełnosprawnych z terenu województwa opolskiego i dolnośląskiego, ich opiekunowie oraz społeczność lokalna. W dniu 15 września 2011 r. i 29 września 2016 r. oraz 28 września 2018 r. Stowarzyszenie zorganizowało Wojewódzki Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych, na Stadionie KS „Olimpia” w Lewinie Brzeskim, w którym wzięło udział 15 drużyn piłkarskich  z województwa opolskiego ich opiekunowie oraz społeczność lokalna. W tym roku w dniu 28.09. odbędzie się następna edycja Wojewódzkiego Turnieju  Piłki Nożnej .

Od 15 marca 2008 r. rok rocznie  organizujemy Wojewódzki Integracyjny Konkurs Wiedzy Osób Niepełnosprawnych,  w którym uczestnicy wykazują się obszerną wiedzą na temat regionu opolskiego, historii Polski, na temat Zjednoczonej Europy a także z innych tematów dotyczących dziejów naszej Planety. W Zawodach Sportowych jak i w Konkursie Wiedzy organizatorom w imprezie pomagają  wolontariusze, uczniowie szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lewinie Brzeskim  a dyrektorzy tych szkół zasiadali w komisjach sędziowskich.  Wspólnie ze Szkołą Podstawową w Lewinie Brzeskim organizowaliśmy o charakterze integracyjnym festyny pod nazwą „Rok 2003 Rokiem Osób Niepełnosprawnych”, „Szczęśliwe Dzieci Dziś i Jutro”, „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” , „ Tu Jest Nasze Miejsce , Tu Jest Nasz Dom” oraz konkursy malarskie i fotograficzne. Nad w/w wymienionymi przedsięwzięciami zawsze honorowo sprawowali patronat władze wojewódzkie, powiatowe i gminne a środki masowego przekazu tj. TVP3 Opole, Radio Opole, Nowa Trybuna Opolska, Radio DOXA, pełniąc patronat medialny szeroko  relacjonowały te wydarzenia.

Dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  Stowarzyszenie organizuje imprezy okolicznościowe  takie jak : Dzień Dziecka, „Mikołajki”, spotkania opłatkowe, Śniadanie Wielkanocne itp. Stowarzyszenie organizuje wycieczki krajowe i zagraniczne, między innymi w 2009 r. osoby niepełnosprawne mogły zwiedzić  Asyż, Monte Cassino, Rzym, Wenecję oraz zaproszeni zostali do udziału w audiencji u Papieża Benedykta XVI.

A w 2013 r. wycieczka na Litwę, zwiedzanie Kowna, Góra Krzyży w Szawle, Troki i Wilno z cmentarzem na Rossie. Stowarzyszenie nawiązało  współpracę z Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie, Rejon Wileński, Litwa.

W dniach od 14 listopada do 23 grudnia 2011 r. Stowarzyszenie zrealizowało projekt „I Warsztaty Integracyjno – Terapeutyczne , Przystosowanie Osoby Niepełnosprawnej Do Nowej Roli Społecznej” . W projekcie tym udział wzięło 98 osób, w tym 22 dzieci niepełnosprawnych,  19 dorosłych osób niepełnosprawnych i 57 członków ich rodzin. W ramach tego projektu prowadzone były następujące zajęcia: Ruch rozwijający metodą Weroniki Sherborne , Osoba niepełnosprawna a stres – zajęcia prowadzone były w oparciu o metodę Shantala , Bez klapsa – zajęcia z psychologiem o metodach wychowawczych dzieci, Wycieczka do Bobolandi we Wrocławiu oraz Zwiększanie aktywności zawodowej – zajęcia teoretyczne i praktyczne. W ramach tego zajęcia zorganizowana została uroczysta wystawa prac uczestników na którą zaproszeni zostali władze i mieszkańcy naszej gminy.

W miesiącu lutym 2014 r. dzięki przychylności Burmistrza Lewina Brzeskiego na wniosek Stowarzyszenia został przydzielony lokal mieszkalny osobie niepełnosprawnej. Mieszkanie to poddane zostało kapitalnemu remontowi polegającego między innymi na: wymianie podłóg, doprowadzeniu kanalizacji, wyposażenie w ciepłą wodę oraz z jednego pomieszczenia, wydzielenie i wyposażenie łazienki. Mieszkanie to zostało wyposażone w podstawowe sprzęty na co fundusze i materiały od darczyńców zostały zebrane i zorganizowane przez Zarząd Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu oprócz zorganizowania całego przedsięwzięcia i wykonania niektórych prac fizycznych również wsparli to zadanie materialnie z własnych prywatnych środków.

Dnia 29 czerwca 2016 r. oraz 29 czerwca 2017 r. na rynku w Lewinie Brzeskim  Stowarzyszenie zorganizowało imprezę integracyjną  pn. „LEWIŃSKIE SPOTKANIA – FESTIWAL SZTUKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.

W wydarzeniu udział wzięło ok. 300 osób niepełnosprawnych oraz opiekunowie, zaproszeni goście, społeczność lokalna. Głównym celem imprezy była integracja osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi, poprzez włączanie ich do pełnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym oraz promowanie twórczości osób niepełnosprawnych.

Honorowy patronat nad festiwalem pełnił Wojewoda Opolski pan Adrian Czubak, Marszałek Województwa Opolskiego pan Andrzej Buła oraz Burmistrz Lewina Brzeskiego pan Artur Kotara. Wszystkie organizowane przez Stowarzyszenie projekty cieszą się ogromną popularnością nie tylko w województwie opolskim. Na imprezy te przyjeżdżają osoby niepełnosprawne z odległych miejsc takich jak Wałbrzych, Wrocław czy Trzebnica.

Dzięki prawidłowym nawykom  zdobytym podczas często długoletniej rehabilitacji podopieczni nasi , chętnie uczestniczą w organizowanych przez Stowarzyszenie  imprezach integracyjnych. Oczywiście zdobywają w nich laury, rywalizując również z osobami pełnosprawnymi. Takie sytuacje wpływają bardzo pozytywnie na każde dziecko czy osobę dorosłą .  Bez względu na stan zdrowia podnoszą jego samoocenę , wzmacniają wiarę we własne możliwości.

Zarząd Stowarzyszenia na prośbę rodziców dzieci niepełnosprawnych skupionych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu „ Razem Możemy Więcej” bardzo aktywnie włączył się w prace nad zmianą Ustawy dotyczącej pomocy państwa dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy ze względu na stan zdrowia dzieci , są zmuszeni do zaniechania pracy zawodowej. Udział prezesa Stowarzyszenia w pracach zespołu negocjującego zmiany Ustawy „o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej , zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw” z Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej  oraz z ministrem Pełnomocnikiem Rządu d. s. Osób Niepełnosprawnych . Spotkania takie odbyły się wielokrotnie w 2008 i 2009 r. W dniu 8 września 2009 r. w siedzibie Prezesa Rady Ministrów na spotkaniu z panem Premierem  wręczony został  własny projekt Ustawy w opracowaniu którego prezes Stowarzyszenia brał czynny udział. Również w ramach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Razem Możemy Więcej” na terenie naszego powiatu Stowarzyszenie organizowało akcję „Choinkowy Łańcuch Nadziei” . Polegał on na tym ,że osoby niepełnosprawne z papieru kolorowego wycinały i kleiły ogniwa łańcucha do którego dołączone było kolorowe serce z wypisanym imieniem i jednostką chorobową osoby która to wykonała. Następnie łańcuch ten został w dniu 15.12.2009 r. zawieziony przez prezesa Stowarzyszenia do Warszawy i zawieszony na choince Bożonarodzeniowej w Kancelarii Marszałka Sejmu RP.  Akcja ta miała na celu zwrócenie uwagi najwyższych władz w państwie na trudną sytuację życiową osób niepełnosprawnych. Następne takie spotkanie w kancelarii Marszałka Sejmu, w którym brał udział prezes  Stowarzyszenia odbyło się 4 stycznia 2012 r. Podczas spotkania przedstawionych zostało dziewięć podstawowych postulatów, między innymi to: podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości obowiązującego w danym roku kalendarzowym minimalnego wynagrodzenia brutto. Wypłacanie świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie podwyższonej o 50% w przypadku kiedy jeden rodzic opiekuje się więcej niż jednym niepełnosprawnym dzieckiem posiadającym stosowne orzeczenie (o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności) uprawniające rodzica do poboru świadczenia pielęgnacyjnego na każde z dzieci. Umożliwienie rodzicowi niepełnosprawnego dziecka wyboru pomiędzy podjęciem/kontynuacją pracy zawodowej, a osobistą opieką nad tym dzieckiem poprzez zorganizowanie sieci łatwo dostępnych placówek dziennego pobytu szczególnie dla dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności oraz niepełnosprawnością sprzężoną. Zarząd Stowarzyszenia zajmował się także pomocą w załatwianiu spraw związanych z zakupem wózków inwalidzkich, pomocą w uzyskaniu emerytury, pomocą w uzyskaniu  zasiłku z ZUS, zasiłku z Pomocy Społecznej, a także w uzasadnionych przypadkach udzielał bezpłatnego dowozu do poradni specjalistycznych.  Oprócz już wymienionych zadań służy radą i pomocą nie tylko dla swoich członków ale  dla wszystkich osób zgłaszających się w różnych sprawach do Stowarzyszenia.

W dniu 27 listopada 2009 r. Stowarzyszenie zorganizowało w Brzegu powiatową Konferencję pod patronatem Starosty Brzeskiego promującą Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Podczas Konferencji zbierane były podpisy pod apelem o jak najszybszą ratyfikację Konwencji ONZ przez Polski Rząd.

W 2008 roku Stowarzyszenie pozyskało dodatkowe pomieszczenia, które to z własnych środków zostały zaadaptowane i wyposażone w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny.  Od stycznia 2009 r. wszystkie zajęcia integracyjne i rehabilitacyjne  Stowarzyszenie prowadzi  wyłącznie we własnych pomieszczeniach.

Od początku swojej  działalności z powodu intensywnej eksploatacji polegającej na dowożeniu osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie użytkuje już czwarty samochód typu BUS przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. W chwili obecnej to jest dnia 16.09.2019 r  Zarząd Stowarzyszenia przystępuje do ogłoszenia przetargu na zakup następnego nowego BUS-a. Środki finansowe na ten cel w wysokości 80 000,00 zł. Stowarzyszenie pozyskało z PFRON a resztę w wysokości ok. 60 000,00 zł. to są środki własne pochodzące ze zbiórki 1% oraz darowizn.

Dbając o odpowiednio wysoki standard prowadzonej rehabilitacji Stowarzyszenie corocznie  modernizuje i doposaża swoje gabinety w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

W 2015 roku Stowarzyszenie chcąc jeszcze bardziej rozszerzyć   swoją ofertę rehabilitacyjną z powodzeniem aplikuje do Powiatowego Urzędu pracy na utworzenie i wyposażenie  stanowiska pracy dla rehabilitanta i psychologa. Gabinet Psychologa wzbogaca się o aparat EEG Biofeedbeck,  wartość  zakupionego sprzętu to ponad 35 tysięcy złotych przy czym 20 tysięcy to środki PUP Brzeg, pozostała kwota to środki własne pochodzące z tzw. 1% należnego podatku. W ten sposób daliśmy możliwość pełnoetatowej pracy dla osoby bezrobotnej, ale posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

W latach 2000 – 2010 w powiecie brzeskim, ilość zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosiło ok 27%, np. w styczniu 2004 r. było 32,8 %.  Stowarzyszenie zatrudniając 19 wysoko wykwalifikowanych pracowników, a wszyscy zatrudnieni, były to osoby bezrobotne, było jednym z większych pracodawców w gminie, przy czym Zarząd Stowarzyszenia  wykonywał i wykonuje swoje obowiązki pracodawcy społecznie.  Stowarzyszenie pomagając osobom niepełnosprawnym tworzyło  również tak bardzo potrzebne w naszym regionie miejsca pracy. Od początku działalności Stowarzyszenie oprócz wykonywania zadań Statutowych było również „inkubatorem”  kadry terapeutycznej, ponieważ w zdecydowanej większości młodzi ludzie po raz pierwszy po ukończonych studiach, tu w Stowarzyszeniu mieli możliwość utrwalenia swojej wiedzy w praktyce, zdobycia tak cennego  doświadczenia zawodowego. Wielu z nich po pewnym czasie odeszło do innych pracodawców, na lepiej płatne etaty. Ale są tacy którzy zaczynali swoją pierwszą pracę zawodową w Stowarzyszeniu  i  pozostali do dnia dzisiejszego.  W dotychczasowym okresie działalności  Stowarzyszenia jako zakładu pracy, byliśmy pracodawcą dla około dziewięćdziesięciu pracowników.

Na dzień dzisiejszy  Stowarzyszenie jest pracodawcą dla  siedemnastu  osób. Dzięki prowadzonej rehabilitacji ruchowej, społecznej  i  zawodowej od początku działalności Stowarzyszenia, dla  ok trzydziestu osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie pomogło się usamodzielnić . Podjęli oni  pracę w zakładach pracy chronionej,  jak również na otwartym rynku pracy.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi w zakresie odbywania praktyk studenckich.

Roczna wartość zadań realizowanych przez Stowarzyszenie wynosi ok. 870 tysięcy złotych. Aby otrzymać dotacje do poszczególnych działań Stowarzyszenie musi posiadać własne środki finansowe, stanowiące uzupełnienie stuprocentowych kosztów zaplanowanych zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Środki finansowe Stowarzyszenie pozyskuje startując w ogłaszanych konkursach  przez PFRON,  Zarząd Województwa Opolskiego, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Gminę  Lewin Brzeski, a także aplikując po granty do różnego typu fundacji. Stowarzyszenie także pozyskuje  środki finansowe od przedsiębiorców oraz osób prywatnych, które wspomagają działania organizacji poprzez darowizny bądź też przekazanie 1% należnego podatku.

Stowarzyszenie swoją obecnością w codziennym życiu lokalnego społeczeństwa wywierało duży wpływ nie tylko na sprawy związane ściśle z osobami niepełnosprawnymi.

Kiedy w lutym 2006 r. w Lewinie Brzeskim został zlikwidowany jedyny działający w gminie Gabinet Rehabilitacyjny świadczący usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział Opole,  prezes Stowarzyszenia mając na uwadze wagę problemu osób starszych, schorowanych, mających problemy z poruszaniem się i perspektywą dojazdu tych osób do odległych ośrodków w Brzegu lub w Opolu podjął bardzo energiczne działania w celu ponownego otwarcia tego gabinetu.

Po nakłonieniu ówczesnych władz gminy do działania w tym kierunku, po trzech miesiącach przerwy potrzebnej na znalezienie firmy która by chciała prowadzić tego typu działalność oraz na przeprowadzenie remontu i wyposażenia w niezbędny sprzęt i załatwieniu innych spraw natury formalno- prawnej gabinet ponownie zaczął służyć ludziom w powrocie do pełnej sprawności fizycznej i trwa to do dnia dzisiejszego.

Jako organizacja pozarządowa pełnimy wobec społeczeństwa rolę służebną, starając się pomóc wszystkim, których sami znajdziemy albo którzy o tą pomoc do nas się zwrócą. Ale na pewno, trzeba do nas przyjść ponieważ my nie jesteśmy wstanie dotrzeć do każdego który takiej pomocy potrzebuje.

 

W uznaniu zasług za pracę społeczna jaką wykonuje na rzecz lokalnej społeczności prezes Robert Laszuk został uhonorowany między innymi :

W dniu 2 października 2006 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prezes Stowarzyszenia Robert Laszuk został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

W dniu 28 sierpnia 2010 r. odznaka honorowa nadana przez Marszałka Województwa Opolskiego

„Za zasługi dla Województwa Opolskiego”

W dniu 28 czerwiec 2011 r. Uchwałą Zarządu PZW Opole nadano Medal Za zasługi w Rozwoju Wędkarstwa Opolskiego.

W dniu 10 października 2014 r. laureatem II edycji „Lewińskie Lewy”. Ideą konkursu jest promowanie lokalnych inicjatyw społecznych, realizowanych poprzez osoby i instytucje, które poprzez swoje działania przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych a także podnoszą jakość życia mieszkańców.
Nagrody Burmistrza Lewina Brzeskiego „Lewińskie Lwy” to najważniejsze wyróżnienia gminne za najbardziej wartościowe dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej.

W dniu 28 czerwca 2017 roku Minister Elżbieta Rafalska i sekretarz stanu Stanisław Szwed w siedzibie ministerstwa wręczyli odznaczenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Primus in Agendo”, co po łacinie oznacza – Pierwszy w Działaniu.

W uznaniu naszej pracy Stowarzyszenie nasze zostało odznaczone Honorową Odznaką „Primus in Agendo” w kategorii „polityka społeczna”.

Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej bądź rodziny. Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć, a także rzetelności i ofiarności działania.

Laureatów do nagrody wytypował wojewoda opolski.

W imieniu Stowarzyszenia honorową odznakę z rąk Pani Minister odebrał prezes Robert Laszuk.

Prezentacja Multimedialna dla Fundacji Górażdże