Warsztat Terapii Zajęciowej

 

Warsztat Terapii Zajęciowej

Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”

powstał 17 stycznia 2000 roku.

 

Kadra WTZ:

Kierownik WTZ:
mgr Elżbieta Wielgus

Instruktorzy terapii zajęciowej:
Iwona Bąk
mgr Paulina Kucharczyk
mgr Magdalena Chwistek
Michał Stagrowski
mgr Marzena Zelek

Specjalista d/s rehabilitacji:
mgr Anna Surdyka

Psycholog:
mgr Agnieszka Sroka

Kierowca:
Waldemar Mielczarek

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego przystosowaną na chwilę obecną dla 25 uczestników. Beneficjentami Warsztatu są osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności ze wskazaniami do terapii zajęciowej w wieku produkcyjnym. WTZ realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. W pracy terapeutycznej najważniejsze jest przystosowanie społeczno-zawodowe uczestników i osiągnięcie poprzez terapię zajęciową jak najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej i samodzielności.

Do podstawowych zadań placówki należy:

 • Ogólne usprawnianie i doskonalenie sprawności samoobsługowej i ruchowej pozwalające na uzyskanie niezależności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życia codziennego.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się w kontaktach międzyludzkich, komunikowania się w miejscach użyteczności publicznej, bezpiecznego poruszania się po ulicach oraz korzystania ze środków komunikacji publicznej.
 • Wdrażanie do samokontroli zachowań i prawidłowych reakcji w różnych sytuacjach.
 • Utrwalanie i poszerzanie wiedzy szkolnej.
 • Rozwój zainteresowań oraz przygotowanie do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego.
 • Trening umiejętności zachowań społecznych:
  • trening podstawowych umiejętności komunikacji społecznej,
  • trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej,
  • trening w zakresie umiejętności kulinarnych i zdrowego żywienia,
  • trening w zakresie edukacji seksualnej,
  • trening zachowań rynkowych i ekonomicznych,
  • trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich,
  • trening przygotowania do podjęcia pracy

Uczestnicy WTZ nie ponoszą żadnych kosztów. Mają zapewnioną bezpłatną opiekę specjalistyczną i rehabilitację. Każdy z nich korzysta z bezpłatnego przejazdu, posiłku oraz ze środków finansowych przeznaczonych do treningu ekonomicznego. Warsztat jest miejscem, w którym spotykają się osoby niepełnosprawne z różnymi dysfunkcjami, zarówno fizycznymi jak i psychicznymi. Placówka  stwarza więc doskonałą możliwość integracji osób mających podobne problemy oraz  nawiązywania i rozszerzenia kontaktów osobistych.

Zapewniamy profilaktykę zdrowotną ( pogadanki z zakresu oświaty zdrowotnej, pomiary kontrolne wagi ciała oraz ciśnienia ).

Uczestnicy biorą udział w zajęciach dodatkowych:

 • Ogniska i  grille.
 • Wycieczki, warsztaty i plenery artystyczne, warsztaty zawodowe.
 • Spotkania w WTZ i u przyjaciół placówki.
 • Organizowanie i udział w imprezach integracyjnych i okolicznościowych.
 • Wyjścia i wyjazdy do muzeów, kin i teatrów, na koncert, do lodziarni, kawiarni, pizzerii, itp.
 • Organizowanie i udział w festiwalach i konkursach twórczości artystycznej osób  niepełnosprawnych oraz olimpiadach i zawodach sportowych.
 • Organizowanie wystaw artystycznych, kiermaszy i aukcji prac wykonanych w WTZ.
 • Wieczorki taneczne i bale.

W zakresie współpracy ze środowiskiem Warsztat współpracuje z:

 • rodzinami uczestników lub ich opiekunami prawnymi,
 • placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury i sportu,
 • władzami i urzędami państwowymi i samorządowymi,
 • Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Kościołem Katolickim i jego organizacjami,
 • organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • firmami i osobami fizycznymi, które wspierają WTZ.

Wszystkie osoby chętne do uczestnictwa w naszym warsztacie zapraszamy do składania podań.

KLIKNIJ, BY POBRAĆ PODANIE

 

 

Składamy serdeczne podziękowania naszym Darczyńcom, Sponsorom oraz wszystkim
którzy poprzez swoje wsparcie i działalność przyczynili się do rozwoju
naszej placówki oraz pomogli w realizacji inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych.

Życzymy wszystkim wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

 

NASI SPONSORZY:

Wojciech Putra – Prezes Zarządu Cementowni Odra S.A. w Opolu

Małgorzata Jagiełło – Dyrektor handlowy Cementowni Odra S.A. w Opolu

Mondi Bags Mielec Sp. z o.o.

Katarzyna i Grzegorz Łubowscy – Piekarnia-Ciastkarnia Skorogoszcz

Mera Schody S.A. w Lewinie Brzeskim

Edward Traka

Śląskie Konsorcjum Kapitałowe Sp. z o.o. w Raciborzu

Stylbruk A.Bieniek, R.Bieniek Sp. J. w Zielinie

Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych „KAJA” Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich

Bartek Candles – Małgorzata i Janusz Bryłkowscy w Bystrzycy