Ośrodek Rehabilitacji

Ośrodek Rehabilitacji Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”

Celem nadrzędnym Ośrodka jest udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Cel ten realizuje przez różnego rodzaju działania, takie jak:

  • prowadzenie rehabilitacji ruchowej, rozwojowej, psychologicznej i pedagogicznej dla osób z niepełnosprawnościami,
  • prowadzenie zajęć integracyjnych,
  • organizowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych i sportowych.

Nasi terapeuci wykorzystują różne metody i techniki, cały czas poszerzając swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną. W Ośrodku pracuje zespół terapeutów, w skład którego wchodzą:

  • Fizjoterapeuci,
  • Pedagodzy specjalni,
  • Psycholog.

Rehabilitacja ruchowa i fizykalna

Rehabilitacja ruchowa i fizykalna prowadzona jest w formie indywidualnych zajęć z fizjoterapeutą. Na podstawie stanu funkcjonalnego beneficjenta, jego dysfunkcji, dolegliwości, tworzony jest program rehabilitacji ruchowej, uzupełniany zabiegami fizykalnymi. Celem głównym jest poprawa jakości życia poprzez podniesienie sprawności i samodzielności beneficjenta, zmniejszenie dolegliwości bólowych, reedukację ruchową. Oprócz pozytywnego wpływu na fizyczne aspekty organizmu, terapia przynosi również korzyści psychiczne – tonizuje układ nerwowy, zwiększa pewność siebie w wykonywaniu codziennych czynności, poprawia samopoczucie i daje satysfakcję. Rehabilitację ruchową uzupełniamy terapią indywidualną, w której wykorzystywane są rozmaite techniki i metody, m.in. masaż klasyczny, masaż tkanek głębokich, masaż mechaniczny z wykorzystaniem aparatu Aquavibron, masaż pneumatyczny, drenaż limfatyczny oraz szeroko pojęta terapia manualna – mobilizacje i manipulacje stawowe, neuromobilizacje, terapia wisceralna i inne. Rehabilitacja uzupełniana jest zabiegami fizykalnymi. W ośrodku posiadamy urządzenia do zabiegów z zakresu elektroterapii, sonoterapii, laseroterapii, fototerapii oraz magnetoterapii.


Terapia rozwojowa

Terapia rozwojowa prowadzona jest przez pedagoga specjalnego – oligofrenopedagoga. Przewiduje zastosowanie różnych metod i oddziaływań terapeutycznych. Działanie zróżnicowane i zbilansowane w oparciu o konkretną metodę  samodzielnie, jak i w połączeniu kilku metod razem, ma na celu osiągnięcia lepszych efektów. Terapia przewiduje dostymulowanie aparatu mowy i funkcji artykulacyjnych poprzez wykorzystanie elementów terapii logopedycznej w połączeniu z terapią ręki. Dzięki usprawnianiu motoryki małej, oraz funkcji percepcyjno-motorycznych uzyskujemy bezpośrednie przełożenie na efektywność terapii logopedycznej. Zastosowanie dodatkowych form pracy nad emocjami i rozwojem społecznym, wykorzystuje się również w celu zwiększenia zasobów języka, zmniejszeniu stresu związanego z aktywnością społeczną, zwiększeniu pewności siebie, oraz przełamaniu barier społeczno-emocjonalnych. Wprowadzenie metod AAC (komunikacji alternatywnej i wspomagającej) umożliwia podopiecznym nie komunikującym się, bądź z utrudnioną komunikacją porozumiewanie się, a tym samym ułatwi cały proces terapeutyczny.


Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna prowadzona jest przez pedagoga specjalnego – oligofrenopedagoga. Celem jest rozwijanie dojrzałości szkolnej w zakresie pamięci, spostrzegawczości, koncentracji i uwagi, usprawnianie motoryki małej i dużej, rozwijanie kreatywnego i logicznego myślenia, stymulacja polisensoryczna, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Przygotowywanie do podjęcia obowiązku szkolnego, pomoc w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, usprawnianie grafomotoryki. Wykorzystywane są metody i formy rewalidacji, które zapewnią beneficjentom optymalny i wszechstronny rozwój. 


Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna prowadzona jest przez psychologa. Nastawiona jest na szeroki zakres oddziaływań, mający na celu wzbudzenie i wzmocnienie motywacji do działania, modyfikacji dotychczasowych sposobów działania, zrozumienie i akceptację choroby bądź niepełnosprawności. Obejmuje także rozbudowę sieci kontaktów społecznych i poprawę funkcjonowania w zakresie społeczno-emocjonalnym. Terapia ponadto stymuluje i podtrzymuje aktualne funkcjonowanie w zakresie poznawczym.

W gabinecie psychologa zajmujemy się pracą nad procesami poznawczymi (uwagą, pamięcią, koncentracją), stymulacją sensoryczną, psychoedukacją, poprawą funkcjonowania w zakresie społeczno-emocjonalnym, wspieraniem w sprawach bieżących. W gabinecie odbywają się również treningi EEG-Biofeedback.