„Dążymy do sukcesu” zakończenie II etapu

Zakończenie II okresu realizacji projektu

od 01.04.2023 – 31.03.2024

             Informujemy, iż Stowarzyszenie Przyjaciół i osób niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”  dnia 31.03.2024 roku zakończyło realizację  II etapu  projekt pn. „Dążymy do sukcesu”.
Projekt
współfinansowany jest  ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zgodnie z Umową Nr ZZO/000055/08/D z dnia 28.04.2022 , aneks nr 1 z 22.12.2022 aneks nr 2 z dnia 23.05.2023

Ogólny koszt projektu – 420.016,00 zł

Dofinansowanie PFRON – 405.216,00 zł

W  II okresie projektu   brało udział 55 beneficjentów, którzy pracowali nad  usamodzielnianiem  poprzez zapobieganie, redukowanie i eliminowanie czynników powodujących niepełnosprawność.

Praca terapeutów i beneficjentów miała na celu  nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Beneficjenci objęci projektem poprzez różne formy terapii   dążyli  do samodzielności .

Podstawową metodą pracy w terapii jest praca zespołu terapeutów , składającego się z beneficjenta i grupy specjalistów.

Lewin Brzeski dnia 04 kwietnia 2024 r.