„Dążymy do sukcesu”

pierwszy etap | drugi etap | trzeci etap

„Dążymy do sukcesu”

Projekt współfinansowany  ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

 

Informujemy, iż Stowarzyszenie Przyjaciół i osób niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” od dnia 01.04.2022 roku realizuje trzyletni projekt pn. „Dążymy do sukcesu”.
Projekt
 współfinansowany jest  ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zgodnie z Umową Nr ZZO/000078/08/D z dnia 28.04.2022 r.

Projekt realizowany będzie w okresie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.03.2023 r. z tym, że zakłada się trzy okresy realizacji projektu: 01.04.2022 r. – 31.03.2023 r., 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r. i 01.04.2024 r. – 31.03.2025 r..
Projekt dotyczy zwiększenia samodzielności osób z niepełnosprawnościami i skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych beneficjentów i/lub wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych do PFRON.

W projekcie nie mogą brać udziału osoby:

 • uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ)
 • uczestnicy innych projektów finansowanych przez PFRON jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi w każdym z projektów, do osiągnięcia tych samych efektów.

Rekrutacja beneficjentów do pierwszego okresu realizacji projektu tj. 01.04.2022 r.-31.03.2023 r. trwała  od 20.03.2022 r. do 10.04.2022 r.

Do udziału w projekcie w pierwszym okresie rozliczeniowym zostało zakwalifikowanych 46 beneficjentów, którzy brali udział  w poprzednim programie finansowanym z funduszy PFRON. Lista beneficjentów ostatecznych projektu zakwalifikowanych do projektu dostępna jest w biurze Stowarzyszenia. Obecnie prowadzimy zapisy na listę rezerwową do  projektu. W przypadku rezygnacji beneficjenta  z udziału w projekcie, będziemy prowadzili dodatkową rekrutację i w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby z  listy rezerwowej.

Ponieważ projekt będzie  realizowany przez okres 3 lat,  przewidujemy możliwość naboru beneficjentów w następnych okresach, zarówno z utworzonej listy rezerwowej, jak też nowych.   Docelowo w całym okresie realizacji projektu planowana liczba beneficjentów, którzy zostaną objęci wsparciem wynosi 50 osób z niepełnosprawnościami .

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy osobiście do biura projektu w celu uzyskania szczegółowych informacji, wypełnienia i złożenia dokumentacji zgłoszeniowej.

 

Podstawowy cel projektu to usamodzielnianie poprzez zapobieganie, redukowanie i eliminowanie czynników powodujących niepełnosprawność oraz stymulowanie ogólnego rozwoju umysłowego osoby niepełnosprawnej. Beneficjenci objęci projektem będą dążyć do niezależności poprzez uczestnictwo w projekcie p.n. „Dążymy do sukcesu”. Rehabilitacja poprzez różne formy wsparcia umożliwia przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i zmniejszenia fizycznych konsekwencji choroby. Podstawową metodą pracy w rehabilitacji ciągłej jest praca zespołu rehabilitacyjnego, składającego się z beneficjenta i grupy specjalistów. Skład i hierarchia kompetencji poszczególnych członków zespołu zależą od indywidualnej sytuacji beneficjenta i rozpoznanych potrzeb w zakresie rehabilitacji. Ocena możliwości i potrzeb beneficjenta  jest podstawą do ustalenia pełnego programu IPD, który ulega ciągłej ewaluacji.

Realizacja I etapu  projektu przez  rehabilitację ciągłą (od poniedziałku do piątku) przez okres od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.03.2023 r.

Zadanie będzie realizowane poprzez udzielane wsparcie:

 • terapię ruchową i fizykoterapię,
 • terapię rozwojową,
 • terapię psychologiczną,
 • trening EEG Biofeedback,
 • terapię pedagogiczną.

 

Główne cele  zakładane w projekcie:

 • poprawa bądź utrzymanie sprawności fizycznej,
 • wyrównanie szans edukacyjnych,
 • zwalczanie dolegliwości bólowych,
 • zwiększenie koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej,
 • poprawa lub wypracowanie zastępczych form lokomocji,
 • przywrócenie utraconych funkcji narządów.

 

Zakładane efekty:

 • wypracowanie umiejętności samoobsługowych,
 • pokonanie bariery psychicznej podczas wykonywania samodzielnych czynności,
 • osiągnięcie jak największej samodzielności,
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania,
 • zminimalizowanie niesprawności,
 • podniesienie jakości życia,
 • podniesienie sprawności komunikacji językowej,
 • zwiększenie pewności siebie i rozwój poczucia własnej wartości,
 • lepszy kontakt z otoczeniem przez rozwój mowy,
 • poprawa funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w sferze poznawczej i emocjonalnej,
 • polepszenie ogólnego rozwoju umysłowego,
 • uspołecznianie oraz niwelowanie niewłaściwych zachowań,
 • rozwój niezależności i lepszego radzenia sobie z trudnościami.

 

Harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia dostępny jest w biurze Stowarzyszenia.

Do realizacji projektu zatrudniono wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i wieloletnią praktykę w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące realizowanego projektu można zgłaszać do koordynatora projektu – nr telefonu : + 48 664 925 099

 


Pierwszy etap projektu

Okres trwania I etapu projektu od dnia 01 kwietnia  2022 roku  do dnia 31.03.2023 r. p.n.  „Dążymy do sukcesu”, który realizowany będzie  zgodnie z umową  nr nr  ZZO/000078/08/D z dnia 28 kwietnia    2022 r.

Projekt współfinansowany :

– z funduszy PFRON w wysokości  – 361.306,60 zł  

– własnych Stowarzyszenia  – 9.800,00 zł

– Gminy Lewin Brzeski  5.000,00 zł

Całkowite koszty projektu 376106,60 zł

 

Realizacja celu głównego projektu – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

 


Drugi etap projektu

Okres realizowania etapu projektu: 01.04.2023 – 31.03.2024r.

 


Trzeci etap projektu

Okres realizowania etapu projektu: 01.04.2024 – 31.03.2025r.