„Dążymy do sukcesu ” – III okres

„Dążymy do sukcesu „

III okres realizacji projektu  od 01.04.2024 – 31.03.2025

Informujemy, iż Stowarzyszenie Przyjaciół i osób niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” od dnia 01.04.2024 roku realizuje III projekt pn. „Dążymy do sukcesu„.
Projekt
współfinansowany jest  ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zgodnie z Umową Nr ZZO/000055/08/D z dnia 28.04.2022 , aneks nr 1 z 22.12.2022 aneks nr 2 z dnia 23.05.2023

Planowany koszt III etapu ogółem – 430.778,92 zł

Dofinansowanie PFRON  – 415.978,92 zł

             III etap projektu realizowany będzie w okresie od dnia 01.04.2024 r. do dnia 31.03.2025 r. z tym że beneficjenci projektu to 55 osób .
Projekt dotyczy zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych i skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych.
             Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych beneficjentów i/lub wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych do PFRON.

W projekcie nie mogą brać udziału osoby:

– uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ)

– uczestnicy innych projektów finansowanych przez PFRON jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi w każdym z projektów, do osiągnięcia tych samych efektów.

Dodatkowa rekrutacja beneficjentów do III okresu realizacji projektu tj. 01.04.2024 r.-31.03.2025 r. trwa od 01.03.2024 r. do 01.04.2024 r.  

Do udziału w projekcie w III okresie rozliczeniowym zostało zakwalifikowanych 50 beneficjentów, którzy brali udział  w poprzednim okresie projektu. Lista beneficjentów ostatecznych projektu zakwalifikowanych do projektu dostępna jest w biurze Stowarzyszenia. Obecnie prowadzimy zapisy na listę rezerwową do  projektu. W przypadku rezygnacji beneficjenta  z udziału w projekcie, będziemy prowadzili dodatkową rekrutację i w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby z  listy rezerwowej.

Ponieważ projekt jest   realizowany,  przewidujemy możliwość naboru beneficjentów w następnych okresach, zarówno z utworzonej listy rezerwowej, jak też nowych.   Docelowo w całym okresie realizacji projektu planowana liczba beneficjentów, którzy zostaną objęci wsparciem wynosi 55 osób niepełnosprawnych .

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy osobiście do biura projektu w celu uzyskania szczegółowych informacji, wypełnienia i złożenia dokumentacji zgłoszeniowej.

Podstawowy cel projektu to usamodzielnianie poprzez zapobieganie, redukowanie i eliminowanie czynników powodujących niepełnosprawność oraz stymulowanie ogólnego rozwoju umysłowego osoby niepełnosprawnej. Planowane działania mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, osób z niepełnosprawnościami.

Beneficjenci objęci projektem poprzez różne formy terapii   dążą  do samodzielności .

Podstawową metodą pracy w terapii jest praca zespołu terapeutów , składającego się z beneficjenta i grupy specjalistów. Skład i hierarchia kompetencji poszczególnych członków zespołu zależą od indywidualnej sytuacji beneficjenta i rozpoznanych potrzeb w zakresie rehabilitacji. Ocena możliwości i potrzeb osoby z  niepełnosprawnością jest podstawą do ustalenia pełnego programu IPD, który ulega ciągłej ewaluacji.

Realizacja projektu przez  terapię ciągłą (od poniedziałku do piątku) przez okres od dnia 01.04.2024 r. do dnia 31.03.2025 r.

Zadanie będzie realizowane poprzez udzielane wsparcie poprzez terapię :

– ruchową i fizykoterapię,

– rozwojową,

– psychologiczną,

– trening EEG Biofeedback,

– pedagogiczną.

 Główne cele  zakładane w projekcie:

– poprawa bądź utrzymanie sprawności fizycznej,

– wyrównanie szans edukacyjnych,

– zwalczanie dolegliwości bólowych,

– zwiększenie koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej,

– poprawa lub wypracowanie zastępczych form lokomocji,

– przywrócenie utraconych funkcji narządów.

Zakładane efekty:

 – wypracowanie umiejętności samoobsługowych,

 – pokonanie bariery psychicznej podczas wykonywania samodzielnych czynności,

 – osiągnięcie jak największej samodzielności,

 – zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania,

 – zminimalizowanie niesprawności,

 – podniesienie jakości życia,

 – podniesienie sprawności komunikacji językowej,

 – zwiększenie pewności siebie i rozwój poczucia własnej wartości,

 – lepszy kontakt z otoczeniem przez rozwój mowy,

 – poprawa funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w sferze poznawczej i emocjonalnej,

 – polepszenie ogólnego rozwoju umysłowego,

 – uspołecznianie oraz niwelowanie niewłaściwych zachowań,

 – rozwój niezależności i lepszego radzenia sobie z trudnościami.

Harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia dostępny jest w biurze Stowarzyszenia.

Do realizacji projektu zatrudniono wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i wieloletnią praktykę w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące realizowanego projektu można zgłaszać do koordynatora projektu – nr telefonu : + 48 664 925 099

Lewin Brzeski,  dnia 28 marca 2024 r.