Rozwój szansą na niezależność

start | pierwszy etap | drugi etap | trzeci etap

„Rozwój szansą na niezależność”

Projekt współfinansowany  ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

 

Informujemy, iż Stowarzyszenie Przyjaciół i osób niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” od dnia 01.04.2019 roku realizuje trzyletni projekt pn. „Rozwój szansą na niezależność”.
Projekt
współfinansowany jest  ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zgodnie z Umową Nr ZZO/000055/08/D.

Projekt realizowany będzie w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.03.2022 r. z tym, że zakłada się trzy okresy realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.03.2020 r., 01.04.2020 r. – 31.03.2021 r. i 31.03.2021 r. -31.03.2022 r..
Projekt dotyczy zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych i skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych beneficjentów i/lub wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych do PFRON.

W projekcie nie mogą brać udziału osoby:

 • uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ)
 • uczestnicy innych projektów finansowanych przez PFRON jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi w każdym z projektów, do osiągnięcia tych samych efektów.

Rekrutacja beneficjentów do pierwszego okresu realizacji projektu tj. 01.04.2019 r.-31.03.2020 r. trwa od 01.03.2019 r. do 01.04.2019 r.

Do udziału w projekcie w pierwszym okresie rozliczeniowym zostało zakwalifikowanych 46 beneficjentów, którzy brali udział  w poprzednim programie finansowanym z funduszy PFRON. Lista beneficjentów ostatecznych projektu zakwalifikowanych do projektu dostępna jest w biurze Stowarzyszenia. Obecnie prowadzimy zapisy na listę rezerwową do  projektu. W przypadku rezygnacji beneficjenta  z udziału w projekcie, będziemy prowadzili dodatkową rekrutację i w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby z  listy rezerwowej.

Ponieważ projekt będzie  realizowany przez okres 3 lat,  przewidujemy możliwość naboru beneficjentów w następnych okresach, zarówno z utworzonej listy rezerwowej, jak też nowych.   Docelowo w całym okresie realizacji projektu planowana liczba beneficjentów, którzy zostaną objęci wsparciem wynosi 50 osób niepełnosprawnych .

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy osobiście do biura projektu w celu uzyskania szczegółowych informacji, wypełnienia i złożenia dokumentacji zgłoszeniowej.

 

Podstawowy cel projektu to usamodzielnianie poprzez zapobieganie, redukowanie i eliminowanie czynników powodujących niepełnosprawność oraz stymulowanie ogólnego rozwoju umysłowego osoby niepełnosprawnej. Beneficjenci objęci projektem będą dążyć do niezależności poprzez uczestnictwo w projekcie p.n. „Rozwój szansą na niezależność”. Rehabilitacja poprzez różne formy wsparcia umożliwia przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i zmniejszenia fizycznych konsekwencji choroby. Podstawową metodą pracy w rehabilitacji ciągłej jest praca zespołu rehabilitacyjnego, składającego się z beneficjenta i grupy specjalistów. Skład i hierarchia kompetencji poszczególnych członków zespołu zależą od indywidualnej sytuacji beneficjenta i rozpoznanych potrzeb w zakresie rehabilitacji. Ocena możliwości i potrzeb osoby niepełnosprawnej jest podstawą do ustalenia pełnego programu IPD, który ulega ciągłej ewaluacji.

Realizacja projektu przez  rehabilitację ciągłą (od poniedziałku do piątku) przez okres od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.03.2022 r.

 

Zadanie będzie realizowane poprzez udzielane wsparcie:

 • rehabilitację ruchową i fizykoterapię,
 • rehabilitację logopedyczną,
 • rehabilitację psychologiczną,
 • trening EEG Biofeedback,
 • rehabilitację pedagogiczną.

 

Główne cele  zakładane w projekcie:

 • poprawa bądź utrzymanie sprawności fizycznej,
 • wyrównanie szans edukacyjnych,
 • zwalczanie dolegliwości bólowych,
 • zwiększenie koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej,
 • poprawa lub wypracowanie zastępczych form lokomocji,
 • przywrócenie utraconych funkcji narządów.

 

Zakładane efekty:

 • wypracowanie umiejętności samoobsługowych,
 • pokonanie bariery psychicznej podczas wykonywania samodzielnych czynności,
 • osiągnięcie jak największej samodzielności,
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania,
 • zminimalizowanie niesprawności,
 • podniesienie jakości życia,
 • podniesienie sprawności komunikacji językowej,
 • zwiększenie pewności siebie i rozwój poczucia własnej wartości,
 • lepszy kontakt z otoczeniem przez rozwój mowy,
 • poprawa funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w sferze poznawczej i emocjonalnej,
 • polepszenie ogólnego rozwoju umysłowego,
 • uspołecznianie oraz niwelowanie niewłaściwych zachowań,
 • rozwój niezależności i lepszego radzenia sobie z trudnościami.

 

Harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia dostępny jest w biurze Stowarzyszenia.

Do realizacji projektu zatrudniono wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i wieloletnią praktykę w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące realizowanego projektu można zgłaszać do koordynatora projektu – nr telefonu : + 48 664 925 099


Pierwszy etap projektu

W dniu 31 marca 2020 roku  zakończyliśmy pierwszy etap projektu p.n.  „Rozwój szansą na niezależność”, który realizowany był od 01.04.2019 roku  zgodnie z umową  nr nr  ZZO/000055/08/D z dnia 01 marca  2019  i aneks nr 1 z dnia 27 maj 2019r.

Projekt współfinansowany :

– z funduszy PFRON w wysokości  – 248.048,40 zł  

– własnych Stowarzyszenia  – 19.535,20 zł

– Gminy Lewin Brzeski  3.228,38 zł

Całkowite koszty projektu 267.583,60 zł

 

Realizacja celu głównego projektu – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

 

Projekt  realizowany był  w celu uzyskania samodzielności przez osoby niepełnosprawne poprzez umożliwienie im uczestnictwa w różnych formach rehabilitacji pozwalającej na przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i zmniejszenia dysfunkcji.

Zadanie było realizowane poprzez udzielane wsparcie:

–  rehabilitację ruchową i fizykoterapię,

 rehabilitację logopedyczną,

–  rehabilitację psychologiczną,

–  trening EEG Biofeedback,

–  rehabilitację pedagogiczną.

W projekcie udział brało 52 osoby.

Po zakończeniu pierwszego  okresu realizacji projektu  stan zdrowia osób  uczestniczących  poprawił się.

Oceny  realizacji założeń Indywidualnych Planów Działania każdego beneficjenta, dokonał zespół specjalistów, w skład którego wchodzą – pedagog, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta.

Z przyjętych  na początku projektu uczestników dwie osoby zakończyły rehabilitacje  w czasie trwania projektu. Na zastępstwo przyjęto osoby które były na liście oczekujących.

 

W  dniu 12  marca 2020   zawieszona została  działalność Ośrodka Rehabilitacji, w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii korona wirusa. Rehabilitanci w uzgodnieniu z beneficjentem względnie z rodzicami dzieci ustalali program zdalnej rehabilitacji.

Od dnia 16.03.2020r. wszyscy rehabilitanci zatrudnieni w Ośrodku rozpoczęli pracę zdalnie, uprzednio uzgodnioną z beneficjentami oraz rodzicami/opiekunami najmłodszych beneficjentów. Współpraca polegała na kontakcie zarówno telefonicznym, jak i drogą elektroniczną (e-mail, Whatsapp, Messenger).

Prace rehabilitantów realizujących projekt to działania  zmierzające do poprawy samodzielności oraz  zwiększenia niezależności każdego beneficjenta biorącego udział w projekcie. Realizując projekt zaplanowane  działania  były dostosowane do  potrzeb i sytuacji konkretnego beneficjenta, tak aby wsparcie pozwalało na rzeczywistą zmianę sytuacji danej osoby. Prowadzone wsparcia, a także działania przyczyniły  się do realizacji założonych celów, dostosowane do potrzeb uczestników projektu.


Drugi etap projektu

W dniu 31 marca 2021 roku  zakończyliśmy drugi etap projektu p.n.  „Rozwój szansą na niezależność”, który realizowany był od 01.04.2020 roku  zgodnie z umową  nr nr  ZZO/000055/08/D z dnia 01 marca  2019  i aneks nr 3 z dnia 17 listopada 2020r.

Projekt współfinansowany :

– z funduszy PFRON w wysokości  – 270.663,56 zł  

– własnych Stowarzyszenia  – 16.100,00 zł

– Gminy Lewin Brzeski  3.900,00 zł

Całkowite koszty projektu 290.663,56 zł

 

Realizacja celu głównego projektu – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

 

Projekt  realizowany był  w celu uzyskania samodzielności przez osoby niepełnosprawne poprzez umożliwienie im uczestnictwa w różnych formach rehabilitacji pozwalającej na przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i zmniejszenia dysfunkcji.

Zadanie było realizowane poprzez udzielane wsparcie:

–  rehabilitację ruchową i fizykoterapię,

–  rehabilitację logopedyczną,

–  rehabilitację psychologiczną,

–  trening EEG Biofeedback,

–  rehabilitację pedagogiczną.

W projekcie udział brało 51 osoby.

Po zakończeniu pierwszego  okresu realizacji projektu  stan zdrowia osób  uczestniczących  poprawił się.

Oceny  realizacji założeń Indywidualnych Planów Działania każdego beneficjenta, dokonał zespół specjalistów, w skład którego wchodzą – pedagog, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta.

Z przyjętych  na początku projektu uczestników dwie osoby zakończyły rehabilitacje  w czasie trwania projektu. Na zastępstwo przyjęto osoby które były na liście oczekujących.

 

Prace rehabilitantów realizujących projekt to działania  zmierzające do poprawy samodzielności oraz  zwiększenia niezależności każdego beneficjenta biorącego udział w projekcie. Realizując projekt zaplanowane  działania  były dostosowane do  potrzeb i sytuacji konkretnego beneficjenta, tak aby wsparcie pozwalało na rzeczywistą zmianę sytuacji danej osoby. Prowadzone wsparcia, a także działania przyczyniły  się do realizacji założonych celów, dostosowane do potrzeb uczestników projektu.


Trzeci etap projektu

 

Okres realizowania etapu projektu: 01.04.2021 – 31.03.2022r.

W dniu 31 marca 2022 roku  zakończyliśmy trzeci etap projektu p.n.  „Rozwój szansą na niezależność”, który realizowany był od 01.04.2020 roku  zgodnie z umową  nr nr  ZZO/000055/08/D z dnia 01 marca  2019  i aneks nr 3 z dnia 17 listopada 2020r.

Projekt współfinansowany :

– z funduszy PFRON w wysokości  – 275.734,00 zł  

– własnych Stowarzyszenia  – 18.000,00 zł

– Gminy Lewin Brzeski  2.000,00 zł

Całkowite koszty projektu 295734,00 zł

 

Realizacja celu głównego projektu – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

 

Projekt  realizowany był  w celu uzyskania samodzielności przez osoby niepełnosprawne poprzez umożliwienie im uczestnictwa w różnych formach rehabilitacji pozwalającej na przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i zmniejszenia dysfunkcji.

Zadanie było realizowane poprzez udzielane wsparcie:

–  rehabilitację ruchową i fizykoterapię

–  terapię rozwojową

–  rehabilitację psychologiczną

–  trening EEG Biofeedback

–  rehabilitację pedagogiczną.

W III etapie projektu  udział brało  52 beneficjentów.

Po zakończeniu trzeciego   okresu realizacji projektu  45 osób  uczestniczących,  osiągnęły  poprawę  swoich umiejętności założonych  w Indywidualnych Planów Działania dla  każdego beneficjenta.

Zespół specjalistów, w skład którego wchodzą – pedagog, psycholog, , fizjoterapeuta. Dokonał oceny postępów każdego beneficjenta  założonych w IPD.

Z przyjętych  na początku projektu uczestników dwie osoby zakończyły rehabilitacje  w czasie trwania projektu. Na zastępstwo przyjęto osoby które były na liście oczekujących.

 

Prace rehabilitantów realizujących projekt to działania  zmierzające do poprawy samodzielności oraz  zwiększenia niezależności każdego beneficjenta biorącego udział w projekcie. Realizując projekt zaplanowane  działania  były dostosowane do  potrzeb i sytuacji konkretnego beneficjenta, tak aby wsparcie pozwalało na rzeczywistą zmianę sytuacji danej osoby. Prowadzone wsparcia, a także działania przyczyniły  się do realizacji założonych celów, dostosowane do potrzeb uczestników projektu.

Więcej informacji na temat trzeciego etapu projektu.