Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków

Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych

       „Pomóżmy Im”

ul. Kościuszki  52

49-340 Lewin Brzeski

Tel. 77 4 127 472

Lewin Brzeski 04.2024

Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” zwołuje na dzień 22 marca 2024 roku o godzinie 16.00 Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w lokalu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kościuszki 52.

Porządek obrad:

1.      Rozpoczęcie obrad

2.      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZCz

3.      Wybór Komisji Skrutacyjnej

4.      Stwierdzenie kworum

5.      Sprawozdanie z działalności Zarządu

6.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7.      Zatwierdzenie bilansu za 2023 rok

8.      Udzielenie absolutorium Zarządowi

9.      Dyskusja

10.    Podjęcie Uchwał

11.    Zakończenie obrad Zgodnie z uchwałą WZCz,  bilans i sprawozdanie zarządu za 2023 rok zamieszczono na stronie internetowej  www.spion.pl  (w zakładce O nas – bilans).

Zarząd SPiON