Walne zebranie członków

Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” zwołuje na dzień 18 maja  2022 roku o godzinie 18.00 Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w lokalu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kościuszki 52.

 

Porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZCz
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Stwierdzenie kworum
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Zatwierdzenie bilansu za 2021 rok
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 9. Dyskusja
 10. Wybór  Prezesa Zarządu
 11. Wybór członków Zarządu
 12. Wybór Komisji Rewizyjnej
 13. Podjęcie Uchwał
 14. Zakończenie obrad

Zgodnie z uchwałą WZCz Bilans i sprawozdanie zarządu za 2021 rok zamieszczono na stronie internetowej www.spion.pl

Zarząd SPiON