Rozwój szansą na niezależność

 „Rozwój szansą na niezależność”

 

                                                         

Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności

 na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków
Powiatu Brzeg

 

Informujemy, iż Stowarzyszenie Przyjaciół i osób niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” od dnia 01.05.2021 roku realizuje zadanie pn. „Rozwój szansą na niezależność”.
Projekt
 współfinansowany jest  ze środków Powiatu Brzeg  w ramach realizacji zadania  zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z Umową Nr OR.524.10.10.2021

Projekt realizowany będzie w okresie od dnia 01.05.2021 r. do dnia 30.10.2021 r.  Projekt dotyczy zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych i skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych beneficjentów i/lub wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych .

Rekrutacja beneficjentów do realizacji zadania tj. 01.05.2021 r.   –  15.05.2021 r.

 Lista beneficjentów ostatecznych zadania zakwalifikowanych do projektu dostępna jest w biurze Stowarzyszenia. Docelowo w całym okresie realizacji projektu planowana liczba beneficjentów, którzy zostaną objęci wsparciem wynosi 50 osób niepełnosprawnych .

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy osobiście do biura projektu w celu uzyskania szczegółowych informacji, wypełnienia i złożenia dokumentacji zgłoszeniowej. 

Podstawowy cel projektu to usamodzielnianie poprzez zapobieganie, redukowanie i eliminowanie czynników powodujących niepełnosprawność oraz stymulowanie ogólnego rozwoju umysłowego osoby niepełnosprawnej. Beneficjenci objęci projektem będą dążyć do niezależności poprzez uczestnictwo w projekcie p.n. „Rozwój szansą na niezależność”. Rehabilitacja poprzez różne formy wsparcia umożliwia przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i zmniejszenia fizycznych konsekwencji choroby. Podstawową metodą pracy w rehabilitacji ciągłej jest praca zespołu rehabilitacyjnego, składającego się z beneficjenta i grupy specjalistów. Skład i hierarchia kompetencji poszczególnych członków zespołu zależą od indywidualnej sytuacji beneficjenta i rozpoznanych potrzeb w zakresie rehabilitacji. Realizacja projektu przez okres od dnia 01.05.2021 r. do dnia 30.10.2021 r.

 

Zadanie będzie realizowane poprzez udzielane wsparcie:

 • rehabilitację ruchową i fizykoterapię,
 • rehabilitację psychologiczną,
 • trening EEG Biofeedback,
 • rehabilitację pedagogiczną.

 

Główne cele  zakładane w projekcie:

 • poprawa bądź utrzymanie sprawności fizycznej,
 • wyrównanie szans edukacyjnych,
 • zwalczanie dolegliwości bólowych,
 • zwiększenie koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej,

 

Zakładane efekty:

 • wypracowanie umiejętności samoobsługowych,
 • pokonanie bariery psychicznej podczas wykonywania samodzielnych czynności,
 • osiągnięcie jak największej samodzielności,
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania,
 • zminimalizowanie niesprawności,

 

Harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia dostępny jest w biurze Stowarzyszenia.

Do realizacji projektu zatrudniono wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i wieloletnią praktykę w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące realizowanego projektu można zgłaszać do koordynatora projektu – nr telefonu : + 48 664 925 099