Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 25.04.2019

Zawiadomienie   

             Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” zwołuje na dzień 25 kwietnia 2019 roku o godzinie 18.00 Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w lokalu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kościuszki 52.

Porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZCz
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Stwierdzenie kworum
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Zatwierdzenie bilansu za 2018 rok
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 9. Dyskusja
 10. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego członka stowarzyszenia
 12. Podjęcie Uchwał
 13. Zakończenie obrad

Zgodnie z uchwałą WZCz Bilans i sprawozdanie zarządu za 2018 rok zamieszczono na stronie internetowej  www.spion.pl

Zarząd SPiON