Krok ku samodzielności

„Krok ku samodzielności” 

Celem projektu jest zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez zapobieganie, redukowanie i eliminowanie czynników powodujących niepełnosprawność. Planowane działania mają na celu pomoc beneficjentom projektu poprzez rehabilitację zmierzającą do lepszego funkcjonowania w społeczeństwie, zwiększenia ich samodzielności oraz aktywności w życiu przez aktywną i kompleksową rehabilitację osób niepełnosprawnych

Zadanie współfinansowane ze środków PFRON

SPiON „Pomóżmy Im” –  Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w ramach konkursu 2/2016 realizuje dwuletni projekt współfinansowany ze środków PFRON pn. : „Krok ku samodzielności” poprzez rehabilitację osób niepełnosprawnych z celem programowym : „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” zgodnie z zawartą Umową nr ZZO/000045/08/D.
Termin
realizacji projektu : 01.04.2017 r. – 31.03.2019 r. obejmuje on dwa okresy rozliczeniowe :

  1. okres (obecnie realizowany) od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r.,
  2. okres od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.03.2019 r..

Projekt dotyczy kompleksowej, aktywnej i ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych  i skierowany jest do osób w różnym przedziale wiekowym, począwszy od niemowląt. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Rekrutacja beneficjentów do pierwszego okresu realizacji projektu ( 01.04.2017 r.- 31.03.2018 r.) odbyła się w miesiącach 01 marzec – 01maj 2017 r. i objęła w pierwszej kolejności tych beneficjentów, którzy w sposób ciągły korzystali dotychczas z zajęć rehabilitacyjnych w Stowarzyszeniu, a także nowych beneficjentów zgłoszonych do udziału w projekcie.

W pierwszym okresie realizacji projektu  uczestniczy 50-ciu beneficjentów.

Lista beneficjentów ostatecznych projektu dostępna jest w biurze Stowarzyszenia.
Przewiduje się dodatkowy nabór beneficjentów do realizacji projektu w drugim okresie rozliczeniowym (01.04.2018 r. – 31.03.2019 r.), gdyż docelowa ilość beneficjentów wynosi 50 osób.
Termin rekrutacji do drugiego okresu realizacji projektu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Dążenie do samodzielności poprzez różne formy rehabilitacji umożliwia przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i zmniejszenia fizycznych konsekwencji choroby. Stała modyfikacja procesu rehabilitacji, posługiwanie się nowoczesnymi formami diagnostyki i wspomagania beneficjenta pozwala na prawidłowe stymulowanie procesu leczniczego. Dla prawidłowego usprawniania, zwłaszcza trwałych uszkodzeń lub utraconych funkcji organizmu, proces rehabilitacji powinien charakteryzować: powszechność, wczesne zapoczątkowanie, kompleksowość i ciągłość. Podstawową metodą pracy w rehabilitacji jest praca zespołu rehabilitacyjnego, składającego się z pacjenta i grupy specjalistów. Skład i hierarchia kompetencji poszczególnych członków zespołu zależą od indywidualnej sytuacji beneficjenta i rozpoznanych potrzeb w zakresie rehabilitacji. Ocena możliwości i potrzeb osoby niepełnosprawnej jest podstawą do ustalenia pełnego programu IPD, który ulega ciągłej ewaluacji. Zadanie zakłada prowadzenie rehabilitacji ciągłej. Zadanie będzie realizowane poprzez:

– Rehabilitację ruchową i fizykoterapię – prowadzoną na podstawie zaleceń lekarza pierwszego kontaktu, ortopedy, neurologa lub innych specjalistów. Osoby niepełnosprawne podczas indywidualnych zajęć rehabilitacji ruchowej ćwiczą pod okiem wykwalifikowanej kadry, co pozwala na poprawę sprawności fizycznej i psychoruchowej, bądź też na utrzymanie lub przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania,

 – Terapię logopedyczną – która ma na celu stymulowanie rozwoju mowy i ogólnego rozwoju umysłowego osoby niepełnosprawnej, usprawnianie podstawowych funkcji aparatu mowy (funkcji połykowej, oddechu, fonacji i artykulacji) oraz ich koordynacji. Istotą indywidualnej terapii logopedycznej jest doprowadzenie do sytuacji, w której mowa uczestnika zajęć stanie się zrozumiała dla otoczenia, co umożliwi w przyszłości samodzielne funkcjonowanie osoby w społeczeństwie,

– Terapię psychologiczną – mającą na celu poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w sferze poznawczej i emocjonalnej oraz polepszenie ogólnego rozwoju umysłowego. Do jej zadań należy również stymulowanie rozwoju, uspołecznianie oraz niwelowanie niewłaściwych, negatywnych zachowań osób niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom. Niezbędna jest również pedagogizacja rodziców i opiekunów, którzy często nie radzą sobie z problemami związanymi z opieką i rehabilitacją swoich podopiecznych. Zajęcia prowadzi psycholog, w systemie ciągłym, według potrzeb.

– Trening EEG Biofeedback – usprawniający zaburzenia pamięci i koncentracji,

-Indywidualną rehabilitację pedagogiczną – dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Podstawowym założeniem terapii pedagogicznej jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka z uwzględnieniem występujących deficytów rozwojowych, wskazywanie możliwości i sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych w konkretnych środowiskach wychowawczych i w odniesieniu do konkretnej sytuacji życiowej.

Harmonogram realizacji poszczególnych zajęć dostępny jest w biurze Stowarzyszenia.

Do realizacji projektu zatrudniono wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i wieloletnią praktykę w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące realizowanego projektu można zgłaszać do koordynatora projektu – nr telefonu : + 48 664 925 099