Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych
 
REGON: 531592156
 
PomóżmyIm
w Lewinie Brzeskim

 
(Numer statystyczny)
 

 
Rachunek wyników
 

 

 
na dzień ...31.12.2005r.....................
 

 
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)
Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy

 

 
1 2 3 4
A. Przychody z działalności statutowej 434 362,83 468 827,13
I. Składki brutto określone statutem 1 031,00 2 240,00
II. Inne przychody określone statutem 433 331,83 466 587,13
1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 416 254,19 447 293,29
2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 368,50 507,00
3 Pozostałe przychody określone statutem 16 709,14 18 786,84
B. Koszty realizacji zadań statutowych 430 382,81 543 459,17
1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 430 184,16 433 585,50
2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 198,65 0,00
3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
 
109 873,67
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 3 980,02 -74 632,04
D. Koszty administracyjne 22 484,14 2 570,90
1 Zużycie materiałów i energii 37,30 10,50
2 Usługi obce 681,43 733,70
3 Podatki i opłaty 533,84 296,50
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 

 
5 Amortyzacja 20 117,20  
6 Pozostałe 1 114,37 1 530,20
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)
 
119 500,00
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
 
 
G. Przychody finansowe
 
475,82
H. Koszty finansowe 25,00  
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) -18 529,12 42 772,88
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 -53 262,43
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
 
-53 262,43
K. Wynik finansowy ogółem (I+J) -18 529,12 -10 489,55
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) -18 529,12 -10 489,55
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)
 

 

 

 

 

 
Data sporządzenia:21.02.2006
 
 
 
Sporządził : Joanna Chuchrowska-Prędka
 
Podpisy