Informacja dodatkowa za 2005 r.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 
a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
 

 

 

 

 

 
Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
 

 

 

 

 

 
Wartości niematerialne i prawne Wg cen nabycia
 

 

 

 

 

 
Środki trwałe Według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amotyzacyjne
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 
b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik
 

 

 

 

 

 
Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
 

 

 

 

 

 
n/d n/d 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 
c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych
 

 

 

 

 

 
Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w
 

 

 

 

 

 
Bilansie Rachunku wyników
 

 

 

 

 

 
Nie było
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2
 
a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe
 

 

 

 
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
 

 

 

 
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
 

 

 

 

 
0,00
 

 

 

 
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 

 

 

 

 
0,00
 

 

 

 
3. urządzenia techniczne i maszyny 28 086,78
 
0,00
 

 
28 086,78
 

 

 

 
4. środki transportu 97 600,00
 
238 725,19
 
226 451,52 109 873,67
 

 

 

 
5. inne środki trwałe
 

 

 

 

 
0,00
 

 

 

 
Razem 125 686,78 0,00 238 725,19 0,00 226 451,52 137 960,45
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2
 
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

 

 
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto) Stan na koniec roku obrotowego (netto)

 

 
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
 

 

 

 

 
0,00 0,00 0,00

 

 
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 

 

 

 

 
0,00 0,00 0,00

 

 
3. urządzenia techniczne i maszyny 16 038,68
 
2 111,40
 

 
18 150,08 12 048,10 9 936,70

 

 
4. środki transportu 97 600,00
 
9 156,10
 
97 600,00 9 156,10 0,00 100 717,57

 

 
5. inne środki trwałe
 

 

 

 

 
0,00 0,00 0,00

 

 
Razem 113 638,68 0,00 11 267,50 0,00 97 600,00 27 306,18 12 048,10 110 654,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2
 
c. Grunty użytkowane wieczyście
 

 

 

 

 

 

 
Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego
 

 

 

 

 

 
Zwiększenia Zmniejszenia
 

 

 

 

 

 
Powierzchnia m2
 

 

 
0,00
 

 

 

 

 

 
Wartość
 

 

 
0,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2
 
d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
 

 

 

 

 

 

 
Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego
 

 

 

 

 

 
Zwiększenia Zmniejszenia
 

 

 

 

 

 
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
 

 

 
0,00
 

 

 

 

 

 
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 

 

 
0,00
 

 

 

 

 

 
3. urządzenia techniczne i maszyny
 

 

 
0,00
 

 

 

 

 

 
4. środki transportu
 

 

 
0,00
 

 

 

 

 

 
5. inne środki trwałe
 

 

 
0,00
 

 

 

 

 

 
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2
 
e. Wartości niematerialne i prawne
 

 

 

 

 

 
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
 

 

 

 

 

 
1. Inne wartości niematerialne i prawne
 

 

 
0,00
 

 

 

 

 

 
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2
 
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja
 

 

 
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto) Stan na koniec roku obrotowego (netto)
 

 

 
1. Inne wartości niematerialne i prawne
 

 

 

 
0,00 0,00 0,00
 

 

 
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2
 
g. Inwestycje długoterminowe
 

 

 

 

 

 

 
Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego
 

 

 

 

 

 
Zwiększenia Zmniejszenia
 

 

 

 

 

 
1. Nieruchomości
 

 

 
0,00
 

 

 

 

 

 
2. Wartości niematerialne i prawne
 

 

 
0,00
 

 

 

 

 

 
3. Długoterminowe aktywa finansowe
 

 

 
0,00
 

 

 

 

 

 
a. udziały i akcje
 

 

 
0,00
 

 

 

 

 

 
b. inne papiery wartościowe
 

 

 
0,00
 

 

 

 

 

 
c. udzielone pożyczki
 

 

 
0,00
 

 

 

 

 

 
d. inne długoterminowe aktywa finansowe
 

 

 
0,00
 

 

 

 

 

 
4. Inne długoterminowe inwestycje
 

 

 
0,00
 

 

 

 

 

 
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2
 
h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
 

 

 

 
Należności z tytułu okres wymagalności Razem
 

 

 

 
do 1 roku powyżej 1 roku
 

 

 

 
stan na
 

 

 

 
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
 

 

 

 
1. dostaw i usług
 

 

 

 
0,00 0,00
 

 

 

 
2. podatków
 

 

 

 
0,00 0,00
 

 

 

 
3. środków od ZUS
 

 

 

 
0,00 0,00
 

 

 

 
4. wynagrodzeń
 

 

 

 
0,00 0,00
 

 

 

 
5. dochodzone na drodze sądowej
 

 

 

 
0,00 0,00
 

 

 

 
6. innych należności
 
475,82
 

 
0,00 475,82
 

 

 

 
Razem 0,00 475,82 0,00 0,00 0,00 475,82
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2
 
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
 

 

 

 
Zobowiązania z tytułu okres wymagalności Razem
 

 

 

 
do 1 roku powyżej 1 roku
 

 

 

 
stan na
 

 

 

 
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
 

 

 

 
1. kredytów i pożyczek
 

 

 

 
0,00 0,00
 

 

 

 
2. dostaw i usług 12,50 0,00
 

 
12,50 0,00
 

 

 

 
3. podatków
 

 

 

 
0,00 0,00
 

 

 

 
4. ubezpieczeń społecznych
 

 

 

 
0,00 0,00
 

 

 

 
5. wynagrodzeń
 

 

 

 
0,00 0,00
 

 

 

 
6. zobowiązań wekslowych
 

 

 

 
0,00 0,00
 

 

 

 
7. innych zobowiązań
 

 

 

 
0,00 0,00
 

 

 

 
Razem 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2
 
j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
 

 

 

 

 

 

 

 
Tytuły stan na
 

 

 

 

 

 

 

 
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
 

 

 

 

 

 

 

 
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2
 
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
 

 

 

 

 

 

 

 
Tytuły stan na
 

 

 

 

 

 

 

 
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
 

 

 

 

 

 

 

 
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 83 000,00 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 
Dotacja �PEGAZ� 83 000,00 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2
 
l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
 

 

 

 

 

 

 

 
Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły
 

 

 

 

 

 

 

 
Zyski nadzwyczajne - losowe 76 065,50
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zyski nadzwyczajne - pozostałe
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suma 76 065,50 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 
Straty nadzwyczajne - losowe 129 327,93
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Straty nadzwyczajne - pozostałe
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suma 129 327,93 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2
 
J. Zatrudnienie i wynagrodzenia
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kierownik wtz 1,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instruktor terapii zajęciowej 5,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wychowawcy 2,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pielęgniarka 1,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Psycholog 1,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pedagog specjalny 1,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spejalista d/s rehabilitacji 3,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Logopeda 1,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ksiegowa 1,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sprzątaczka 1,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kierowca-pracownik gospodarczy 1,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ogółem 18,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d
 

 

 

 

 

 
2
 
K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
 

 

 

 

 

 

 

 
Wyszczególnienie Liczba osób
 

 

 

 

 

 

 

 
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie n/d
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3
 
Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Przychody z działalności statutowej 468 827,13
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Składki brutto określone statutem 2 240,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 447 293,29
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zadanie celowe Partner 40 263,60
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Działalność WTZ 345 350,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Urząd gminy � zajęcia opiekuńczo-wychow. 17 500,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Urząd gminy -zakup samochodu 30 000,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PCPR Brzeg wycieczka Częstochowa 1 300,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Starostwo powiatowe rehabilitacja 9 999,69
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PCPR Brzeg zabawa mikołajkowa 2 000,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Składki wycieczki 880,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 507,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zwrot kosztów BUS 507,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pozostałe przychody określone statutem 18 786,84
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1% podatku 5 363,86
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Darowizny 12 622,98
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nawiązki 800,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3
 
b. Pozostałe przychody 119 500,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 29 000,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przychody z likwidacji środków trwałych 7 500,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inne 83 000,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3
 
c. Przychody finansowe 475,82
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cena sprzedaży akcji i udziałów
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Odsetki od lokat, wkładów bankowych
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Odsetki od pożyczek
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inne przychody finansowe 475,82
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4
 
a. Informacje o strukturze kosztów
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 433 585,50
 

 

 

 

 

 

 

 

 
świadczenia pieniężne: 433 585,50
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zadanie celowe Partner 40 670,97
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Działalność WTZ 359 938,93
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zajęcia opekuńczo-wychowaw. 27 900,95
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pomoc rodzinom 143,14
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wycieczka Kraków 2 265,07
 

 

 

 

 

 

 

 

 
zabawa Mikołajkowa 2 666,44
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
świadczenia niepieniężne: 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 
świadczenia pieniężne: 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
świadczenia niepieniężne: 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 
świadczenia pieniężne 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
świadczenia niepieniężne 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Koszty administracyjne: 2 570,90
 

 

 

 

 

 

 

 

 
- zużycie materiałów i energii 10,50
 

 

 

 

 

 

 

 

 
- usługi obce 733,70
 

 

 

 

 

 

 

 

 
- podatki i opłaty 296,50
 

 

 

 

 

 

 

 

 
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- amortyzacja  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
- pozostałe koszty 1 530,20
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4
 
b. Pozostałe koszty 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inne
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4
 
c. Koszty finansowe 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inne koszty finansowe 0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5
 
a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wyszczególnienie Fundusz
 

 

 

 

 

 

 

 
statutowy z aktualizacji wyceny
 

 

 

 

 

 

 

 
1. Stan na początek roku obrotowego 125 686,28
 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. zwiększenia 0,00 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 
- z zysku
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- inne  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
b. zmniejszenia 0,00 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 
- pokrycie straty
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- inne
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Stan na koniec okresu obrotowego 125 686,28 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5
 
b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wynik na działalności statutowej 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 
w tym:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6
 
Zobowiązania związane z działalnością statutową:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tytuły stan na
 

 

 

 

 

 

 

 
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
 

 

 

 

 

 

 

 
1. gwarancje
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. poręczenia
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. kaucje i wadia
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. inne zobowiązania
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Razem 0,00 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządził: Joanna Chuchrowska-Prędka
 
Zarząd :
 

 

 

 

 

 

 

 
Lewin Brzeski 21.02.2006r
 
Robert Laszuk- Prezes
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stefania Iwanicka � W-ce prezes
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teresa Błaszko � skarbnik
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Danuta Sobczyk � Członek Zarządu