BILANS
 

 

 
...............................................
 

 

 

 

 
REGON: 531592156
 
(nazwa jednostki)
 

 
na dzień 31.12.2005
 
(numer statystyczny)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na
1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku
A Aktywa trwałe 12 048,10 110 654,27 A Fundusze własne 30 332,96 129 717,08
I Wartości niematerialne i prawne
 

 
I Fundusz statutowy 125 686,78 125 686,78
II Rzeczowe aktywa trwałe 12 048,10 110 654,27 II Fundusz z aktualizacji wyceny
 

 
III Należności długoterminowe - - III Wynik finansowy netto za rok obrotowy -95 353,82 4 030,30
IV Inwestycje długoterminowe - - 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)
 
4 030,30
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 

 
2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) -95 353,82 -
B Aktywa obrotowe 106 759,19 25 833,77 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 88 474,33 6 770,96
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 2 916,20 - I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - -
II Należności krótkoterminowe
 

 
II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 5 474,33 6 770,96
1 Kredyty i pożyczki
 

 
2 Inne zobowiązania 12,50 -
3 Fundusze specjalne 5 461,83 6 770,96
III Inwestycje krótkoterminowe 103 842,99 25 833,77 III Rezerwy na zobowiązania
 

 
1 Środki pieniężne 103 842,99 25 357,95 IV Rozliczenia międzyokresowe 83 000,00 -
2 Pozostałe aktywa finansowe
 
475,82 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 83 000,00 -
C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 

 
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
 

 

 
Suma bilansowa 118 807,29 136 488,04
 
Suma bilansowa 118 807,29 136 488,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.....................................
 
Data sporządzenia
 

 

 

 

 
Podpisy