Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych

“Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim

REGON: 531592156
|(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień  31.12.2004r

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)
 

Pozycja

Wyszczególnienie

Kwota za poprzedni rok obrotowy

Kwota za bieżący rok obrotowy

1

2

3

4

A.

Przychody z działalności statutowej

323 153,83

434 362,83

I.

Składki brutto określone statutem

1 839,43

1 031,00

II.

Inne przychody określone statutem

321 314,40

433 331,83

1

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

321 314,40

416 254,19

2

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

368,50

3

Pozostałe przychody określone statutem

16 709,14

B.

Koszty realizacji zadań statutowych

338 926,62

430 382,81

1

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

338 926,62

430 184,16

2

Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego

198,65

3

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

C.

Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)

-15 772,79

3 980,02

D.

Koszty administracyjne

1 197,51

22 484,14

1

Zużycie materiałów i energii

134,76

37,30

2

Usługi obce

604,20

681,43

3

Podatki i opłaty

533,84

4

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

5

Amortyzacja

20 117,20

6

Pozostałe

458,55

1 114,37

E.

Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)

F.

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)

G.

Przychody finansowe

1 955,00

H.

Koszty finansowe

3 165,00

25,00

I.

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

-18 180,30

-18 529,12

J.

Zyski i straty nadzwyczajne

0,00

0,00

I.

Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia

K.

Wynik finansowy ogółem (I+J)

-18 180,30

-18 529,12

I.

Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

-18 180,30

-18 529,12

II.

Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

Data sporządzenia:14.03.2005

………………………..

Sporządził : Joanna Chuchrowska-Prędka

Podpisy