Informacja dodatkowa za rok 2004

 

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie

Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Wartości niematerialne i prawne

Wg cen nabycia

Środki trwałe

Według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amotyzacyjne

 

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany

Przyczyny zmiany

Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami

n/d

n/d

0,00

 

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń

Kwota w złotych

Nie uwzględniono w

Bilansie

Rachunku wyników

Nie było

 

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego

Stan na początek roku obrotowego

Aktualizacja

Przychody

Przemieszczenia

Rozchody

Stan na koniec roku obrotowego

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)

0,00

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00

3. urządzenia techniczne i maszyny

17 273,86

10 812,92

28 086,78

4. środki transportu

97 600,00

97 600,00

5. inne środki trwałe

0,00

Razem

114 873,86

0,00

10 812,92

0,00

0,00

125 686,78

 

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego

Stan na początek roku obrotowego

Aktualizacja

Amortyzacja za rok

Inne zwiększenia

Zmniejszenie

Stan na koniec roku obrotowego

Stan na początek roku obrotowego (netto)

Stan na koniec roku obrotowego (netto)

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)

0,00

0,00

0,00

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00

0,00

0,00

3. urządzenia techniczne i maszyny

15 441,08

597,60

16 038,68

1 832,78

12 048,10

4. środki transportu

78 080,40

19 519,60

97 600,00

19 519,60

0,00

5. inne środki trwałe

0,00

0,00

0,00

Razem

93 521,48

0,00

20 117,20

0,00

0,00

113 638,68

21 352,38

12 048,10

 

2

c. Grunty użytkowane wieczyście

Stan na początek roku obrotowego

Zmiany w ciągu roku

Stan na koniec roku obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

Powierzchnia m2

0,00

Wartość

0,00

 

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

Stan na początek roku obrotowego

Zmiany w ciągu roku

Stan na koniec roku obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)

0,00

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00

3. urządzenia techniczne i maszyny

0,00

4. środki transportu

0,00

5. inne środki trwałe

0,00

Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2

e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego

Stan na początek roku obrotowego

Przychody

Rozchody

Stan na koniec roku obrotowego

1. Inne wartości niematerialne i prawne

0,00

Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego

Stan na początek roku obrotowego

Amortyzacja za rok

Inne zwiększenia

Zmniejszenie

Stan na koniec roku obrotowego

Stan na początek roku obrotowego (netto)

Stan na koniec roku obrotowego (netto)

1. Inne wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

0,00

Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2

g. Inwestycje długoterminowe

Stan na początek roku obrotowego

Zmiany w ciągu roku

Stan na koniec roku obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

1. Nieruchomości

0,00

2. Wartości niematerialne i prawne

0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

a. udziały i akcje

0,00

b. inne papiery wartościowe

0,00

c. udzielone pożyczki

0,00

d. inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

4. Inne długoterminowe inwestycje

0,00

Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu

okres wymagalności

Razem

do 1 roku

powyżej 1 roku

stan na

początek roku obrotowego

koniec roku obrotowego

początek roku obrotowego

koniec roku obrotowego

początek roku obrotowego

koniec roku obrotowego

1. dostaw i usług

0,00

0,00

2. podatków

0,00

0,00

3. środków od ZUS

0,00

0,00

4. wynagrodzeń

0,00

0,00

5. dochodzone na drodze sądowej

0,00

0,00

6. innych należności

0,00

0,00

Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu

okres wymagalności

Razem

do 1 roku

powyżej 1 roku

stan na

początek roku obrotowego

koniec roku obrotowego

początek roku obrotowego

koniec roku obrotowego

początek roku obrotowego

koniec roku obrotowego

1. kredytów i pożyczek

0,00

0,00

2. dostaw i usług

12,50

0,00

12,50

3. podatków

0,00

0,00

4. ubezpieczeń społecznych

0,00

0,00

5. wynagrodzeń

0,00

0,00

6. zobowiązań wekslowych

0,00

0,00

7. innych zobowiązań

0,00

0,00

Razem

0,00

12,50

0,00

0,00

0,00

12,50

 

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły

stan na

początek roku obrotowego

koniec roku obrotowego

1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:

0,00

0,00

a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń

b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji

c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe

d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:

0,00

0,00

a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

 

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły

stan na

początek roku obrotowego

koniec roku obrotowego

1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)

0,00

83 000,00

Dotacja “PEGAZ”

83 000,00

 

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie

Rok bieżący

Rok ubiegły

Zyski nadzwyczajne - losowe

Zyski nadzwyczajne - pozostałe

Suma

0,00

0,00

Straty nadzwyczajne - losowe

Straty nadzwyczajne - pozostałe

Suma

0,00

0,00

 

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie

Przeciętne zatrudnienie w roku

Kierownik wtz

1,00

Instruktor terapii zajęciowej

5,00

Wychowawcy

2,00

Pielęgniarka

1,00

Psycholog

1,00

Pedagog specjalny

1,00

Spejalista d/s rehabilitacji

3,00

Logopeda

1,00

Ksiegowa

1,00

Sprzątaczka

1,00

Kierowca-pracownik gospodarczy

1,00

Ogółem

18,00

 

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Wyszczególnienie

Liczba osób

Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie

n/d

 

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej

434 362,83

Składki brutto określone statutem

1 031,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

416 254,19

Zadanie celowe Partner

36 728,79

Działalność WTZ

353 900,00

Urząd gminy – zajęcia opiekuńczo-wychow.

8 526,66

PCPR Brzeg zawody sportowe

6 798,74

PCPR Brzeg wycieczka Częstochowa

800,00

Starostwo powiatowe rehabilitacja

7 500,00

PCPR Brzeg zabawa mikołajkowa

2 000,00

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

368,50

Zwrot kosztów BUS

368,50

Pozostałe przychody określone statutem

16 709,14

(wyszczególnienie)

Darowizny

14 885,03

Nawiązki

1 000,00

Refundacja PUP

824,11

 

3

b. Pozostałe przychody

0,00

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Przychody z likwidacji środków trwałych

Inne

 

3

c. Przychody finansowe

0,00

Cena sprzedaży akcji i udziałów

Odsetki od lokat, wkładów bankowych

Odsetki od pożyczek

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

Otrzymane dywidendy od akcji obcych

Inne przychody finansowe

 

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

430 184,16

świadczenia pieniężne:

430 184,16

Zadanie celowe Partner

37 491,86

Działalność WTZ

361 697,87

Urząd gminy – zajęcia opekuńczo-wychowaw.

8 586,44

PCPR Brzeg zawody sportowe

10 921,28

PCPR Brzeg wycieczka Częstochowa

1 360,62

Starostwo Powiatowe rehab.ruchowa

7 612,98

PCPR Brzeg zabawa Mikołajkowa

2 513,11

świadczenia niepieniężne:

0,00

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

198,65

świadczenia pieniężne:

198,65

Zwor za koszty paliwa

198,65

świadczenia niepieniężne:

0,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

0,00

świadczenia pieniężne

0,00

świadczenia niepieniężne

0,00

Koszty administracyjne:

22 484,14

- zużycie materiałów i energii

37,30

- usługi obce

681,43

- podatki i opłaty

533,84

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

- amortyzacja

20 117,20

- pozostałe koszty

1 114,37

 

4

b. Pozostałe koszty

0,00

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego

Inne

 

4

c. Koszty finansowe

25,00

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji

0,00

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań

25

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy

0

Inne koszty finansowe

0

 

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie

Fundusz

statutowy

z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego

114 873,36

a. zwiększenia

10 812,92

0,00

- z zysku

- inne

10 812,92

b. zmniejszenia

0,00

0,00

- pokrycie straty

- inne

2. Stan na koniec okresu obrotowego

125 686,28

0,00

 

5

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej

3 980,02

w tym:

Darowizny

3 980,02

0,00

 

6

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły

stan na

początek roku obrotowego

koniec roku obrotowego

1. gwarancje

2. poręczenia

3. kaucje i wadia

4. inne zobowiązania

Razem

0,00

0,00

 

Sporządził: Joanna Chuchrowska-Prędka

Zarząd :

Lewin Brzeski 14.03.2005r

Robert Laszuk- Prezes

Stefania Iwanicka – W-ce prezes

Teresa Błaszko – skarbnik

Danuta Sobczyk – Członek Zarządu