BILANS

REGON: 531592156
(numer statystyczny)

na dzień 31.12.2004

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz

AKTYWA

Stan na

Wiersz

PASYWA

Stan na

1

2

poczÄ…tek roku

koniec roku

1

2

poczÄ…tek roku

koniec roku

A

Aktywa trwałe

21 352,38

12 048,10

A

Fundusze własne

35 132,96

30 332,96

I

Wartości niematerialne i prawne

I

Fundusz statutowy

114 873,86

125 686,78

II

Rzeczowe aktywa trwałe

21 352,38

12 048,10

II

Fundusz z aktualizacji wyceny

III

Należności długoterminowe

-

-

III

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

-79 740,90

-95 353,82

IV

Inwestycje długoterminowe

-

-

1

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

-79 740,90

-95 353,82

B

Aktywa obrotowe

18 418,25

106 759,19

B

ZobowiÄ…zania i rezerwy na zobowiÄ…zania

4 637,67

88 474,33

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

-

2 916,20

I

ZobowiÄ…zania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

-

-

II

Należności krótkoterminowe

II

ZobowiÄ…zania krótkoterminowe i fundusze specjalne

4 637,67

5 474,33

1

Kredyty i pożyczki

2

Inne zobowiÄ…zania

12,50

3

Fundusze specjalne

4 637,67

5 461,83

III

Inwestycje krótkoterminowe

18 418,25

103 842,99

III

Rezerwy na zobowiÄ…zania

1

Ĺšrodki pieniężne

18 418,25

103 842,99

IV

Rozliczenia międzyokresowe

-

83 000,00

2

Pozostałe aktywa finansowe

1

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

83 000,00

C

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

Suma bilansowa

39 770,63

118 807,29

Suma bilansowa

39 770,63

118 807,29