Rozwój szansą na niezależność

 

„Rozwój szansą na niezależność”

                                                              

 

Projekt współfinansowany  ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Lewin Brzeski

 

Informujemy, iż Stowarzyszenie Przyjaciół i osób niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” od dnia 01.04.2019 roku realizuje trzeci etap  projektu pn. „Rozwój szansą na niezależność”.
Projekt
 współfinansowany jest  ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zgodnie z Umową Nr ZZO/000055/08/D aneks nr 4 z dnia 22.04.2021r.oraz Gminy Lewin Brzeski zgodnie z Umowa Nr 23/2020/OK z dnia 30.12.2020r.

Projekt realizowany będzie w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.03.2022 r.          

Projekt dotyczy zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych i skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych beneficjentów i/lub wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych.

W projekcie nie mogą brać udziału osoby:

 • uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ)
 • uczestnicy innych projektów finansowanych przez PFRON jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi w każdym z projektów, do osiągnięcia tych samych efektów.

Rekrutacja beneficjentów do pierwszego okresu realizacji projektu tj. 01.01.2021 r.-26.03.2021 r.

Do udziału w projekcie w trzecim okresie rozliczeniowym zostało zakwalifikowanych 50 beneficjentów. Lista beneficjentów ostatecznych projektu zakwalifikowanych do projektu dostępna jest w biurze Stowarzyszenia. Obecnie prowadzimy zapisy na listę rezerwową do  projektu. W przypadku rezygnacji beneficjenta  z udziału w projekcie, będziemy prowadzili dodatkową rekrutację i w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby z  listy rezerwowej. 

Podstawowy cel projektu to usamodzielnianie poprzez zapobieganie, redukowanie i eliminowanie czynników powodujących niepełnosprawność oraz stymulowanie ogólnego rozwoju umysłowego osoby niepełnosprawnej. Beneficjenci objęci projektem będą dążyć do niezależności poprzez uczestnictwo w projekcie p.n. „Rozwój szansą na niezależność”. Rehabilitacja poprzez różne formy wsparcia umożliwia przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i zmniejszenia fizycznych konsekwencji choroby. Podstawową metodą pracy w rehabilitacji ciągłej jest praca zespołu rehabilitacyjnego, składającego się z beneficjenta i grupy specjalistów. Skład i hierarchia kompetencji poszczególnych członków zespołu zależą od indywidualnej sytuacji beneficjenta i rozpoznanych potrzeb w zakresie rehabilitacji. Ocena możliwości i potrzeb osoby niepełnosprawnej jest podstawą do ustalenia pełnego programu IPD, który ulega ciągłej ewaluacji. 

Zadanie będzie realizowane poprzez udzielane wsparcie:

 • rehabilitację ruchową i fizykoterapię,
 • rehabilitację logopedyczną,
 • rehabilitację psychologiczną,
 • trening EEG Biofeedback,
 • rehabilitację pedagogiczną.

 

Główne cele  zakładane w projekcie:

 • poprawa bądź utrzymanie sprawności fizycznej,
 • wyrównanie szans edukacyjnych,
 • zwalczanie dolegliwości bólowych,
 • zwiększenie koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej,
 • poprawa lub wypracowanie zastępczych form lokomocji,
 • przywrócenie utraconych funkcji narządów.

 

Zakładane efekty:

 • wypracowanie umiejętności samoobsługowych,
 • pokonanie bariery psychicznej podczas wykonywania samodzielnych czynności,
 • osiągnięcie jak największej samodzielności,
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania,
 • zminimalizowanie niesprawności,
 • podniesienie jakości życia,
 • podniesienie sprawności komunikacji językowej,
 • zwiększenie pewności siebie i rozwój poczucia własnej wartości,
 • lepszy kontakt z otoczeniem przez rozwój mowy,
 • poprawa funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w sferze poznawczej i emocjonalnej,
 • polepszenie ogólnego rozwoju umysłowego,
 • uspołecznianie oraz niwelowanie niewłaściwych zachowań,
 • rozwój niezależności i lepszego radzenia sobie z trudnościami.

 

Harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia dostępny jest w biurze Stowarzyszenia.

Do realizacji projektu zatrudniono wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i wieloletnią praktykę w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące realizowanego projektu można zgłaszać do koordynatora projektu – nr telefonu : + 48 664 925 099