Rozwój szansą na niezależność

„Rozwój szansą na niezależność”

Projekt współfinansowany  ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

 

Informujemy, iż Stowarzyszenie Przyjaciół i osób niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” od dnia 01.04.2019 roku realizuje trzyletni projekt pn. „Rozwój szansą na niezależność”.
Projekt
współfinansowany jest  ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zgodnie z Umową Nr ZZO/000055/08/D.

Projekt realizowany będzie w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.03.2022 r. z tym, że zakłada się trzy okresy realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.03.2020 r., 01.04.2020 r. – 31.03.2021 r. i 31.03.2021 r. -31.03.2022 r..
Projekt dotyczy zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych i skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych beneficjentów i/lub wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych do PFRON.

W projekcie nie mogą brać udziału osoby:

 • uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ)
 • uczestnicy innych projektów finansowanych przez PFRON jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi w każdym z projektów, do osiągnięcia tych samych efektów.

Rekrutacja beneficjentów do pierwszego okresu realizacji projektu tj. 01.04.2019 r.-31.03.2020 r. trwa od 01.03.2019 r. do 01.04.2019 r.

Do udziału w projekcie w pierwszym okresie rozliczeniowym zostało zakwalifikowanych 46 beneficjentów, którzy brali udział  w poprzednim programie finansowanym z funduszy PFRON. Lista beneficjentów ostatecznych projektu zakwalifikowanych do projektu dostępna jest w biurze Stowarzyszenia. Obecnie prowadzimy zapisy na listę rezerwową do  projektu. W przypadku rezygnacji beneficjenta  z udziału w projekcie, będziemy prowadzili dodatkową rekrutację i w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby z  listy rezerwowej.

Ponieważ projekt będzie  realizowany przez okres 3 lat,  przewidujemy możliwość naboru beneficjentów w następnych okresach, zarówno z utworzonej listy rezerwowej, jak też nowych.   Docelowo w całym okresie realizacji projektu planowana liczba beneficjentów, którzy zostaną objęci wsparciem wynosi 50 osób niepełnosprawnych .

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy osobiście do biura projektu w celu uzyskania szczegółowych informacji, wypełnienia i złożenia dokumentacji zgłoszeniowej.

 

Podstawowy cel projektu to usamodzielnianie poprzez zapobieganie, redukowanie i eliminowanie czynników powodujących niepełnosprawność oraz stymulowanie ogólnego rozwoju umysłowego osoby niepełnosprawnej. Beneficjenci objęci projektem będą dążyć do niezależności poprzez uczestnictwo w projekcie p.n. „Rozwój szansą na niezależność”. Rehabilitacja poprzez różne formy wsparcia umożliwia przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i zmniejszenia fizycznych konsekwencji choroby. Podstawową metodą pracy w rehabilitacji ciągłej jest praca zespołu rehabilitacyjnego, składającego się z beneficjenta i grupy specjalistów. Skład i hierarchia kompetencji poszczególnych członków zespołu zależą od indywidualnej sytuacji beneficjenta i rozpoznanych potrzeb w zakresie rehabilitacji. Ocena możliwości i potrzeb osoby niepełnosprawnej jest podstawą do ustalenia pełnego programu IPD, który ulega ciągłej ewaluacji.

Realizacja projektu przez  rehabilitację ciągłą (od poniedziałku do piątku) przez okres od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.03.2022 r.

 

Zadanie będzie realizowane poprzez udzielane wsparcie:

 • rehabilitację ruchową i fizykoterapię,
 • rehabilitację logopedyczną,
 • rehabilitację psychologiczną,
 • trening EEG Biofeedback,
 • rehabilitację pedagogiczną.

 

Główne cele  zakładane w projekcie:

 • poprawa bądź utrzymanie sprawności fizycznej,
 • wyrównanie szans edukacyjnych,
 • zwalczanie dolegliwości bólowych,
 • zwiększenie koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej,
 • poprawa lub wypracowanie zastępczych form lokomocji,
 • przywrócenie utraconych funkcji narządów.

 

Zakładane efekty:

 • wypracowanie umiejętności samoobsługowych,
 • pokonanie bariery psychicznej podczas wykonywania samodzielnych czynności,
 • osiągnięcie jak największej samodzielności,
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania,
 • zminimalizowanie niesprawności,
 • podniesienie jakości życia,
 • podniesienie sprawności komunikacji językowej,
 • zwiększenie pewności siebie i rozwój poczucia własnej wartości,
 • lepszy kontakt z otoczeniem przez rozwój mowy,
 • poprawa funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w sferze poznawczej i emocjonalnej,
 • polepszenie ogólnego rozwoju umysłowego,
 • uspołecznianie oraz niwelowanie niewłaściwych zachowań,
 • rozwój niezależności i lepszego radzenia sobie z trudnościami.

 

Harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia dostępny jest w biurze Stowarzyszenia.

Do realizacji projektu zatrudniono wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i wieloletnią praktykę w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące realizowanego projektu można zgłaszać do koordynatora projektu – nr telefonu : + 48 664 925 099